spmk3.aspectgroup.com.ua

Річна інформація

 

Річна звітність емітента 2020

Код за ЄДРПОУ емітента:

05465413

Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

Дата, на яку складено інформацію:

31.12.2020

Титульний аркуш

05.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1-05.зв.

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Голова Правлiння

 

 

 

Донцов Василь Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

2. Організаційно-правова форма.

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

05465413

4. Місцезнаходження.

0735032000 с.Гаврилiвка вул.Молодiжна,3А

5. Міжміський код, телефон та факс.

(04596) 3-91-13;

6. Адреса електронної пошти.

             spmk3.aspectgroup.com.ua            

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

Рішення наглядової ради емітента
1-нр. від 05.04.2021

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).


----------------------------------------------------------------

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
804
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://spmk3.aspectgroup.com.ua

05.04.2021

 

(URL-адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст. Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

– інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

– інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

– інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

– завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

– інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

– власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

– кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

– інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

– інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

– інформація про наглядову раду

X

– інформація про виконавчий орган

– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

– інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

– порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

– повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

X

У звiтi використовуються скорочення:- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- Комiсiя); – Приватне акціонерне товариство (далi – Товариство, Підприємство чи / або Емітент); - Рiчнi загальнi збори Товариства (далi - Збори); - "д/в"; "н/д" або "0" або 01.01.1900, якi означають, що данi вiдсутнi або яких немає. Регулярна річна інформація за звітний рік емітента, який є приватним акціонерним товариством, має склад форм у відповідності до вимог пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затв., Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. (зі змінами і доп.). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав: До п. 2 - Емітент не має ліцензій. До п. 3 - Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. До п. 4 - Емітент не має посади корпоративного секретаря. До п. 5 - Рейтингові оцінки емітента не проводились. До п. 6 – Філій або інших відокремлених структурних підрозділів немає. До п. 7. Судових справ емітента немає. До п. 8. Штрафних санкцій емітента немає. До п. 10, підп.2) абз.3. Будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутні. До п. 13. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було. До п. 14. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було. До п. 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, відсутня, тому що таких фінансових інструментів немає. До п.17, підп. 2). Облігації емітента відсутні. До п.17, підп. 3). Інші цінні папери емітента відсутні. До п.17, підп. 4). Похідні цінні папери емітента відсутні; До п.17, підп. 5). Забезпечення випуску боргових цінних паперів немає, оскільки немає боргових цінних паперів емітента. До п.17, підп. 6). Придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не було. До п.18. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, оскільки емісі цільових облігацій емітента, забезпечених об'єктами нерухомості, не було. До п.19. Няявності у власності працівників емітента інших цінних паперів емітента (крім акцій) немає, оскільки емітентом не розміщені інші цінні папери, ніж акції. До п. 21. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів емітента, відсутні. До п. 23. Виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами емітента не було. До п. 24, підп. 4) та 5). - Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки види дільності підприємства не відносяться до переробної, добувної промисловості або до виробництва та розподілу електроенергії, газу, води і дохід (виручка від реалізації продукції) за звітний період менша 5 млн. грн. До п. 26. Вчинення значних правочинів протягом звітного періоду не було. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) – щодо фізичних осіб не заповнювалась, та як вони відсутні. XV. Відомості про аудиторський звіт - інформація не заповнювалась, оскільки аудит щодо фінансової звітності, приватними акціонерними товариствами, не обов'язковий до проведення. До п. 27. Вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного періоду не було. До п. 28. Інформації про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, немає. До п. 31. Емітент не є поручителем (страховиком /гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. До п. 33. Інформація у емітента про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, відсутня. До п. 34. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні. До пп. 36-46. Іпотечних цінних паперів емітента не існує. В окремих формах звітності не заповнені окремі поля з наступних підстав: "Інформація про зобов'язання емітента" - не заповнено дати виникнення і інші дані про окремі види зобов'язань у зв'язку з їх відсутністю у емітента (див. розділ "Опис" цієї форми). Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі, відсутній.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

2. Скорочене найменування

ПрАТ "СПМК-3"

3. Дата проведення державної реєстрації

21.03.1998

4. Територія (область)

32000

5. Статутний капітал (грн)

1102010

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.11Будiвництво дорiг i автострад

41.20Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

49.41Вантажний автомобiльний транспорт

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ I ОБЛ.

2) МФО банку

322669

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA 92 322669 0000002600330193128

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ I ОБЛ.

5) МФО банку

322669

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA 92 322669 0000002600330193128

Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: -загальні збори акціонерів, -наглядова рада, виконавчий орган -правління, -ревізор. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не створювались. Створення їх у майбутньому може забезпечити надійну перспективу виробничо-господарського розвитку Емітента, провести науково-дослідні, дослідно-проектні роботи, що дасть можливість: реконструювати бізнес та освоїти нові напрямки діяльності.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовується показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат. Фонд оплати праці складається з: фонду основної заробітної плати; фонду додаткової заробітної плати; інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього звiтного перiоду. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно, навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу 1 особа. Позаштатних працiвникiв у звiтному перiодi не було. Середня численнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом 0 осіб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)- 0 осіб.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не провадить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Договір про спільну діяльність не укладався.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до емiтента не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Для вiдображення в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй дотримуватися норм нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнфiном України. Бухгалтерський облiк вести згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарчих операцiй пiдприємства згiдно до Iнструкцiї №291 застосовувати форми журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв з елементами комп'ютерної обробки за допомогою програми 1-С Бухгалтерiя, використовуючи рахунки витрат 9 класу. Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку не застосовувати. Вiдображати вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, згiдно п.15 П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi щорi-чно в перiод з 1 жовтня по 31 грудня проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань. Конкретнi термiни проведення iнвентаризацiї з кожного виду активiв i зобов'язань в окремому наказi, з урахуванням вимог Положення про iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 02.09.14р.№ 879, п.12 Основним засобом визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року (або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 6500 грн. Витрати на ремонти та полiпшення основних засобiв враховувати за класичним бухгал-терським правилам. Згiдно п. 14П(С)БО 7 та п. 29-32 Методичних рекомендацiй №561 вартiсть ремонтiв, що не приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд вiд використання об'єкта 03, вiдображати у складi витрат у залежностi вiд напрямку використання такого об'єкта. На вартiсть полiпшень, що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд вiд використання об'єкта 03, збiльшувати первiсну вартiсть даного об'єкта. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносити активи, вiдмiннi вiд основних засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби"), вартiсна оцiнка яких не перевищує допустимих значень. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв прийняти рiвною 0 (нуль). Установити такi методи нарахування амортизацiї для: - основних засобiв - прямолiнiйний метод; - малоцiнних необоротних активiв - у розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта з 01.01.2012 р. - для нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. Проводити переоцiнку тих об'єктiв основних засобiв, залишкова вартiсть яких вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi на дату балансу бiльше нiж на 10 %. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв уважати їх однорiдну групу згiдно з п. 7(С) БО 9 "Запаси". Придбанi (отриманi) запаси зараховувати на баланс по первiснiй вартостi, що складається з суми, сплаченої за договором постачальнику, витрат на заготiвлю, розвантажувальнi роботи, транспортування запасiв до мiсця їх використання згiдно з п. 9 П(С)БО 9 "Запаси". При вiдпусканнi запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi застосовувати методи середньозваженої собiвартостi згiдно з п. 18П(С)БО 9 "Запаси". Метод середньозваженої собiвартостi передбачає визначення вартостi кожної одиницi запасiв шляхом дiлення загальної суми вартостi запасiв, що були на початок перiоду i надiйшли за цей перiод, на сумарну кiлькiсть запасiв, що були на початок перiоду i надiйшли за перiод. Величину резерву сумнiвних боргiв установлювати на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами її непогашення. Цільовий резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства та виконання гарантiйних зобов'язань не створювався. Резервування коштiв на додаткове пенсiйне забезпечення, реструктуризацiю, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не запроваджено. З метою визначення фiнансового результату дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод - рахунок 79 "Фiнансовi результати" закривати один раз на рiк.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Протягом року Товаристом не ведеться діяльність, експорту немає, перспективність надання послу є. В перспективi пiдприємство планує займатися сільсько-господарською діяльністю і шукає новi шляхи для розвитку. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi економіки України в цілому. Залежності від сезонних змін немає. Основні чинники, які негативно вплинули на діяльність Товариства, це - зниження темпів зростання економіки та прогнозоване падіння купівельної спроможності, проведення антитерористичної операції на сході країни, анексія Криму, інфляційні фактори, обмеженість надійних фінансових інструментів для інвестування, нестабільність банківської системи, законодавства. Ризиком в дiяльностi Товариства є неплатоспроможнiсть клiєнтiв та низька рентабельнiсть. У звiтному роцi Товариство не проводило заходiв щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi, розширення виробництва та ринкiв збуту. Товариство не має фіксованих каналiв збуту та однозначних методiв продажу. Iнформацiя щодо динамiки цiн на сировину, особливостi стану розвитку виробництва досліджується регулярно. Запровадження нових технологiй та / або нових комерційних продуктів найближчим часом не заплановано. Перспективних планiв розвитку на даний час немає. Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання немає. Позиція ліквідності Товариства контрольована та керована. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основних придбань або вiдчужень активiв за останні п'ять років не було. Обмежень використання основних засобів немає. Товариство не здійснювало суттєвих придбань або відчужень активів за останні п'ять років та не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Терміни використання основних засобів: Будинки та споруди // Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1): - з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо 10, - дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні 20, - без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами 25, - із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані 50. Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): - каркасно-комишитові та інші полегшені 15, - сирцеві, збірно-щитові, каркасно засипні, глинобитні, саманові 20, - інші некласифіковані 50. Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3) 20. Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4) 20. Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об'єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5): - греблі бетонні, залізобетонні, кам'яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи 50, - берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам'яні 40, - гідротехнічні споруди дерев'яні 10, - водосховища при земляних дамбах 50, - водоскиди і водовипуски при ставках: бетонні та залізобетонні 40, - дерев'яні 10, - гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам'яні, бетонні і залізобетонні та інше) 40, - зрошувальна і осушувальна мережа: канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення 40, - закрита колекторно-дренажна мережа: канали із азбестоцементних труб 40, - канали із гончарних труб 50, - канали із пластмасових труб 20, - водомірні пости 10. Машини та обладнання: вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3-8) 10. Робочі машини та обладнання (підгрупа 2) 15. Силові машини та обладнання (підгрупа 1) 10. Транспортні засоби. Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1-2) 20. Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1) 10. Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): - до 2500 см куб. 7, - більше 2500 см куб. та інші 10. Автомобілі вантажні (підгрупа 1): - вантажопідйомністю до 5 т 7, - вантажопідйомністю від 5 т до 20 т 7, - вантажопідйомністю більше 20 т та інші 7. Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): - до 2800 см куб. 7, - понад 2800 см куб. та інші 10. Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3-5) 5. Інструменти, прилади та інвентар Інструменти (підгрупа 1) 5. Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2-3) 10. Інші основні засоби. Інші основні засоби 10. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 20. Термiни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановлені вiдповiдно до дiючих норм Податкового Кодексу. Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на початок 2019р. складає 2148 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 2077 тис.грн., ступiнь їх зносу складає 96,69%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу: - будiвлi та споруди: 3,95%, - машини та обладнання: 21,47%, - транспортнi засоби: 55,27%, - iншi:19,31 %. Термiни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановлені вiдповiдно до дiючих норм Податкового Кодексу. Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на кінець 2019р. складає 2053 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 1982 тис.грн., ступiнь їх зносу складає 96,54%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу: - будiвлi та споруди: 4,14%, - машини та обладнання: 22,50%, - транспортнi засоби: 53,13%, - iншi: 20,23%. Орендованих основних засобiв у емiтента немає. Суттєвих обмежень у використаннi майна емiтента немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність Підприємства негативно впливає загальна фінансово-економічна ситуація у країні та високі ставки податків та зборів, а також ризик фінансових втрат у зв'язку зі зміною політичної системи, реорганізації політичних сил та політичною і економічною нестабільністю українського суспільства. На робочий процес компанії негативно впливають високi цiни на енергоносiї та паливо, недостатнiй рiвень розвитку iнформацiйної системи, її спроможнiсть максимально автоматизувати та забезпечувати пiдтримку прийняття управлiнських рiшень шляхом надання своєчасної та адекватної iнформацiї, високий рiвень конкуренцiї в регiонах, зменшення рiвня доходiв споживачiв, iнфляцiфнi процеси, а також затяжна криза та невизначеність у економічній та політичній сферах.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Полiтика фiнансування дiяльностi є одним iз основних напрямкiв розробки загальної фiнансової полiтики. З метою її розробки, пiдприємством передусiм проводиться бюджетування на майбутнiй перiод та здiйснюється фактичний аналiз показникiв дiяльностi, в т.ч. структури пасивiв та активiв. На пiдставi даних аналiзу та прогнозiв подальшого розвитку приймається рiшення, щодо розмiру та джерел залучення додаткових коштiв. При цьому прораховуються ефективнiсть рiзних варiантiв залучення, враховуючи один iз основних принципiв управлiння фiнансами: ефект вiд вкладення залучених коштiв має бути вищим нiж вiдсоткова ставка вартостi залучених коштiв. Разом з даними розрахунками аналiзується обiговiсть та перiод оборотного капiталу. Прораховуються прибуток з врахуванням оподаткування та сплати вiдсоткiв по кредитам, у разі їх отримання.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Невиконаних угод у звітному періоді не було. Емітент не обмежує свої фінансові ризики шляхом укладання протилежних угод у тому числі не страхує вартість свого товару або прибутку, валютного ризику, оскільки не здійснює ф'ючерсних угод у банківській, страховій, біржовій та комерційній практиці.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Кримського півострова. У звітному році році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територію Російської Федерації. На скорочення реального ВВП за звітний період впливали також падіння внутрішнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходів населення, та слабкий зовнішній попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягів виробництва. Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону, в той час як іноземні інвестиції оминали Україну. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожнечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, що обумовило спад у виробництва, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів. Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій уряду, спрямованих, насамперед, на вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема. Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу. З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємництву вийти на необхідний рівень ефективності. Подальший розвиток емітента можливий, насамперед за умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н

Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні збори акціонерів

Вищим органом управління товариством є загальні збори акціонерів. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Робочими органами загальних зборів є: голова зборів, секретар зборів, реєстраційна комісія, лічильна комісія. Головує на загальних зборах акціонерів голова наглядової ради, член наглядової ради, або особа, призначена наглядовою радою. Повноваження секретаря зборів виконує один з членів наглядової ради, обраний на її засіданні, на якому приймається рішення про скликання загальних зборів акціонерів, або інша особа призначена наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснює реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які мають на це право - за рішенням цих акціонерів. Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів товариства питання про обрання лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають). Акціонери є власниками Товариства і, беручи участь у Зборах, здійснючи таким чином своє право на участь в управлінні справами Товариства і контролюють його діяльність. Реалізація управлінських функцій акціонером здійснюється голосуванням на загальних зборах голосуючими акціями.

Рішенням Наглядової ради створюється реєстраційна комiсiя, Загальними зборами обирається лiчильна комiсiя. Наглядовою радою призначаються голова та секретар Загальних зборiв. Обрання на Загальних зборах голови та секретаря зборiв можливе за умови включення до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдного питання. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, а також представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Песональний склад чергових загальних зборів, що відбулися у звітному році, складався: з акціонерів, що безпосередньо приймали участь, згідно переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; реєстраційної комiсiї; лiчильної комiсiї; голови та секретаря зборiв.

Наглядова рада

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада формується за рішенням загальних зборів акціонерних товариств, підконтрольна і підзвітна загальним зборам. Головним завданням наглядової ради є захист прав акціонерів та здійснення контролю управлінської діяльності акціонерного товариства в особі його виконавчого органу. Таким чином, наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Формою роботи ради є засідання, які проводяться в порядку передбаченими внутрішніми нормативними актами.

Персональний склад членів наглядової ради, обирається акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Ревізор чи Ревізійна комісія

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора). Статутом товариства передбачені вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також повноваження (компетенція) ревізійної комісії (ревізора). Про результати проведених перевірок ревізійна комісія доповідає наглядовій раді, інші посадові особи товариства. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах. Загальні збори не вправі затверджувати баланс без висновку ревізійної комісії. Ревізійна комісія вправі вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам акціонерного товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок.

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо статутом товариства, або положенням про ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів акціонерного товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


з/п

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

0

Голова Наглядової ради

Машевський Олександр Йосипович

1961

Середня-технiчна

28

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер

24.04.2017 3 роки

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 28 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Виконроб (Виконавець робiт); ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

1

Член Наглядової ради

Духота Алла Iванiвна

1966

Середнє-технiчне

16

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер

24.04.2017 3 роки

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 16 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

2

Член Наглядової ради

Шишко Михайло Iванович

1950

Середня-спецiальна

18

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi

24.04.2017 3 роки

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 18 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

3

Голова Правлiння

Донцов Василь Миколайович

1954

Вища

45

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння

24.04.2017 5 рокiв (До переобрання вiдповiдно до контракту)

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 45 р. Перелiк попереднiх посад: ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

4

Член Правлiння - Головний бухгалтер

Донцова Зоя Леонiдiвна

1961

Вища

38

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер

24.04.2017 5 рокiв (До переобрання)

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 38 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займала.

5

Член Правлiння

Шипiло Микола Романович

1954

Вища

37

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Головний механiк

24.04.2017 5 рокiв

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 37 р. Перелiк попереднiх посад: ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК-3", Головний механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

6

Член Правлiння

Шитюк Вiталiй Миколайович

1955

Середнє-технiчне

10

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi

24.04.2017 5 рокiв

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 10 р. Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Токар; ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

7

Член Правлiння

Закомiрна Любов Олексiївна

1960

Середнє-технiчне

10

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Комiрник

24.04.2017 5 рокiв

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 10 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Комiрник. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

8

Голова Ревiзiйної комiсiї

Матяш Людмила Михайлiвна

1957

Середня-спецiальна

29

"СПМК-3" 05465413 ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер

24.04.2017 5 рокiв

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 29 р. Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

9

Член Ревiзiйної комiсiї

Ковган Микола Iванович

1959

Вища

8

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану

24.04.2017 5 рокiв

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 8 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

10

Член Ревiзiйної комiсiї

Компаєв Сергiй Iванович

1956

Середня-спецiальна

8

"СПМК-3" 05465413 ЗАТ "СПМК-3", Механiк

24.04.2017 5 рокiв

Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 8 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

_______________

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Голова Правлiння

Донцов Василь Миколайович

1644

64.521200

1644

0

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фізичні особи - акціонери

100

Усього

100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. Зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї. На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнiiнвестицiї оминали Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема. Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу. В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу. З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємництву вийти на необхідний рівень ефективності. Модернізація та капітальний ремонт будівель та приміщень дозволить Товариству вийти на новий етап розвитку. Подальший розвиток емітента можливий, насамперед за умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Емітент постійно проводить аналіз ринку, де працює компанія, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення підприємства на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність компанії. Крім того, проводиться докладний аналіз внутрішньої ситуації в компанії, визначаються недоліки системи управління та мотивації, оцінюються потреби у виробничих потужностях. При цьому обґрунтовується вибір конкретних регіонів для розширення бізнесу й проводиться аналіз регіональних особливостей ринку, що розглядається. Найближчим часом менеджмент Товариства проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірністі різкого падіння цін на ринках, на яких працює компанія, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові. Також передбачено проведення аналізу чутливості, ризиків й сценарного аналізу, що допоможе зрозуміти, у яких умовах компанія зможе досягтися намічених показників діяльності та запобігти кризовим ситуаціям при виникнені несприятливих змін на ринку України. У цілому, план розвитку підприємства спрямований на вирішення наступних проблем: • визначення конкретних напрямків діяльності підприємства, цільових ринків і місця підприємства на цих ринках; • формулювання довгострокових та короткострокових цілей підприємства, стратегії й тактики їх досягнення. Визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії; • визначення складу й показників товарів та послуг, які будуть запропоновані споживачам. Оцінка виробничих і торгівельних витрат з їхнього формування та реалізації; • оцінка фінансового становища підприємства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей. Визначення потреби в капіталі та коштах; • визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо; • передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звітному періоді не укладались договори, що засвідчують право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених умовах у майбутньому.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Товариство здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованостi i забезпечення достатностi грошових коштiв та розрахункiв.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

З метою зменшення кредитного ризику, веде дiяльнiсть з кредитоспроможними i надiйними контрагентами, мiнiмiзує авансовi платежi, виданi постачальникам. Товариство спiвпрацює з бiльшiстю покупцiв на довгостроковiй основi, тому ризики непогашення дебiторської заборгованостi вважаються незначними. Коливання цiн на сировину, змiна курсу валют, змiни процентної ставки чинять незначний вплив на грошовi потоки та фiнансову дiяльнiсть Товариства в цiлому. Цiновий, ризик лiквiдностi та ризик грошових потокiв є незначними. Розрахунок показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi свiдчить про те, що Товариство є фiнансово стабiльним, платоспроможним, незалежним вiд зовнiшнiх залучених джерел, iнвесторiв та кредиторiв та може залучати фiнансовi iнвестицiї.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній. Однак в Товаристві побудована система корпоративних відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також чітко окреслює розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Корпоративна приватна власність є на сьогодні переважаючою, як найбільш ефективна з погляду залучення додаткових капіталовкладень, можливостей використання новітніх управлінських методів, підвищення продуктивності праці й удосконалення трудових відносин. Водночас, необхідно виділити таку негативну рису, як наявність потенційної можливості для зловживань з боку управлінців внаслідок об'єктивно зумовленого існування інформаційної асиметрії між ними та власниками акцій. Товариство виконує особливу функцію в економіці країни, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, і зрештою стає тією силою, що прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації і постійного оновлення.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

Кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*

річні

позачергові

X

Дата проведення

25.04.2020

Кворум зборів**

79

Опис

Проведення Чергових Загальних Зборів акціонерів 25 квітня 2020 року о 10:00 год. За адресою: Україна, 07350, Київська обл., с.Гаврилівка, вул. Молодіжна, 3А, приміщення офісу – б/н. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2020р. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 2.Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019 рік. 3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2019 рік. 5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2019 рік. 7. Обрання персонального складу Правління Товариства. 8.Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства. 9.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 10.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021-22 рр. 11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 12.Про викуп акцій Товариства. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерах, оформлене відповідно до чинного законодавства України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://spmk3.aspectgroup.com.ua / У зв'язку з карантином через поширення "COVID-19", враховано відповідні зміни в законодавстві щодо порядку та строків скликання і проведення загальних зборів акціонерів. / До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні (з 9.00 до 18.00) за місцезнаходженням Товариства: Київська обл., Вишгородський р-н, с.Гаврилівка, вул.Молодiжна,3А (приміщення офісу б/н), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами особа: Голова правління Донцов В.М. Довідки за телефоном +38 (044) 963-91-13. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Голова правління ПРАТ «СПМК-3» Донцов В.М. Проекти рішень: по питанню №1: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів, обрати голову та секретаря зборів, лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів, а також затверджено регламент проведення зборів та бюлетені для голосування; по питанню №2: Затвердити звіт Наглядової ради; по питанню №3: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства; по питанню №4: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства; по питанню №5: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства; по питанню №6: Отриманий прибуток направити на накопичування нерозподіленого прибутку, з подальшим використанням в господарській діяльності; по питанню №7: Обрати персональний склад Правління Товариства у відповідності до пропозицій акціонерів. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства. По питанню №8-9: Відкликати та обрати Наглядову раду Товариства, а також надати повноваження Голові правління підписати контракти з Членами Наглядової ради; по питанню №10: Вирішили визначитись iз напрямками діяльності на 2 наступні роки; по питанню №11: Схвалити значні правочини стосовно продажу активів Товариства; по питанню №12: Провести викуп акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства. Вносили пропозиції до порядку денного та ініціювали збори акціонерного товариства Наглядова рада та Акціонери.

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так*

Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (зазначити): д/в

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так*

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так*

Ні*

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (зазначити): Голосування проводилось за допомогою "Бюлетенiв для голосування".

Ні

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так*

Ні*

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (зазначити): Товариство, у звiтному перiодi, позачерговi збори не скликало.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Так*

Ні*

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так*

Ні*

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

д/в

Інше (зазначити)

д/в

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Черговi загальнi збори акцiонерного товариства було проведено вiдповiдно до рiшення про проведення.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.

______________

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів/голосуючих акцій.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Склад наглядової ради (за наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові

Незалежний член

Функціональні обов’язки члена наглядової ради

Так*

Ні*

Машевський Олександр Йосипович

X

Здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, а також контролює управлінську діяльності акціонерного товариства в особі його виконавчого органу.

Духота Алла Іванівна

X

Здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, а також контролює управлінську діяльності акціонерного товариства в особі його виконавчого органу.

Шишко Михайло Іванович

X

Здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, а також контролює управлінську діяльності акціонерного товариства в особі його виконавчого органу.

 

Чи проведені засідання наглядової ради,
загальний опис прийнятих на них рішень;
процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

д/н
д/н

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інші (зазначити)

д/в

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/в

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень.

В складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювалися, вiдповiдно не проводились засiдання.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так*

Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інші (зазначити): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб (у разi наявностi) - акцiонерiв.

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так*

Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (зазначити)

д/в

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так*

Ні*

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інші (зазначити)

Винагорода не виплачується.

 

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов’язки члена виконавчого органу

 

Чи проведені засідання виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на них рішень;
інформація про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

д/н

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Так

 

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Так*

Ні*

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (зазначити):

д/в

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

Ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так*

Ні*

Не проводились взагалі

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так*

Ні*

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Інше (зазначити)

д/в* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так*

Ні*

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X

Інше (зазначити)

д/в* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 


з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Фізична особа

д/н

64.52127) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

2548

0

Закон України «Про депозитарну систему України». Право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах.

01.01.1900

Опис

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства. Кожна проста акція товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях Статуту Товариства та нормах чинного законодавства, мають право: 1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. 2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом Товариства. 3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом Товариства. 4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. 5. Користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. 6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом Товариства. 7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з додержанням переважного права акціонерів Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі (не акціонеру Товариства) у порядку передбаченому п. 5.7- 5.14 Статуту Товариства. У разі продажу акцій акціонером Товариства іншому акціонеру Товариства, переважне право інших акціонерів Товариства не застосовується. 8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом Товариства. 9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. 10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення виконавчого органу про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більше ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членами наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів підписується уповноваженою загальними зборами особою. Виконавчий орган Товариства обирається Наглядовою радою на терміндо переобрання. Після обрання з Керівництвом Товариства укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт укладає Голова наглядової ради Товариства протягом 3 трьох днів з дати їх обрання на умовах, визначених наглядовою радою Товариства. Повноваження Виконавчого органу Товариства можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. Виконавчий оргшан Товариства може переобиратися неодноразово. Виконавчий орган отримує винагороду та/або компенсацію у разі звільнення з посади, відповідно до положення, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Вищий орган, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора (Ревізійну комісію). 2. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства. 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутом. 4. Прийняття рішення про винесення на розгляд Вищого органу подання про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутом. 5. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Вищого органу подання про надання згоди на вчинення цих правочинів. 6. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів. 7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій. 8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та/або їх викуп. 9. Надіслання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства. 10. Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), встановлення розміру винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з членами Виконавчого органу, а також цивільно-правових та/або трудових договорів з персонами Ревізійної комісії Товариства. 12. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря (в разі обрання), затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його праці. 13. Обрання аудитора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 15. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. 16. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 17. Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Вищого органу. 18. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. 19. Подання на розгляд Вищого органу питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). 20. Здійснення контролю за додержанням визначених Вищого органу основних напрямків діяльності Товариства, контрольних показників соціально економічного розвитку, його інвестиційної політики та затвердження планів та звітів про їх виконання. 21. Попереднє погодження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні та афілійовані підприємства. 22. Попереднє погодження звітів та висновків Ревізора (Ревізійної комісії). 23. Попереднє погодження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 24. Погодження пропозицій Виконавчого органу про призначення та звільнення керівників та заступників керівників структурних підрозділів, головних бухгалтерів афілійованих підприємств, філій, представництв, про преміювання та нагородження працівників та посадових осіб. 25. Попереднє погодження рішень Керівництва про укладення угод з отримання кредитів. 26. Попереднє погодження рішень Керівництва про надання безоплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фізичним особам. 27. Попереднє погодження тексту колективного договору Товариства. 28. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання та переліку інформації, яка надається акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування або розміщення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування (розміщення) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства. 29. Здійснення контролю за виконанням Виконавчого органу рішень Вищого органу та Наглядової ради. До компетенції Виконавчого органу належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Вищого органу та Наглядової ради, зокрема: 1. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації. 2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. 3. Затвердження та реалізація планів власної роботи. 4. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Вищому органу та/або оприлюднення. 5. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність. 6. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Вищим органом та/або Наглядовою радою рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. 7. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Вищим органом або Наглядовою радою), призначення керівників філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою. 8. Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші органи та/або посадові особи Товариства); 9. Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства. 10. Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо. 11. Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом. 12. Клопотання до Вищого органу для переобрання повного складу Наглядової ради у разі дострокового припинення повноважень трьох або більше членів Наглядової ради в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Для оцінки стану впровадження принципів корпоративного управління акціонерного товариства нами проведено тестування, аналіз та інші аудиторські процедури, пов'язані з дотриманням цього питання – чинному законодавству України. Аудитор в цілому висловлює позитивну думку щодо стану корпоративної атмосфери на підприємстві. Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення стабільного і ефективного функціонування підприємства, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів. Окремого Положення про Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Товариство немає. Інформація про осіб, які є власниками значного пакета акцій емітента, є достовірною та відповідає Переліку акціонерів виданого ПАТ «НДУ». Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства немає. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора регламентується Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства. Повноваження посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства, які затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Оскільки усі вищеперелічені фактори не мають виражених ознак, аудитор висловлює загальну позитивну думку та підтверджує інформацію відповідно до Законів України: «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок». Висновок про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в Товаристві не приймався (не затверджувався). Метою завдання було дослідження та надання впевненості щодо вірності складання та подання до НКЦПФР річних звітних даних Керівництва Емітента. Інформація не може використовуватися для інших цілей. Предметом перевірки були документи та інформація про Товариство, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п. 5-9, ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента. Визначення критеріїв Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Опис властивих обмежень завдання Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності не проводилося. Була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої аудитором думка не висловлюється, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Емітент не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Емітент не являється юридичною особою, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України;

 

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Юридичнi особи - акцiонери в Товариствi вiдсутнi.

д/в

д/в Значення д/в відсутнє в довіднику 45 32000 д/в д/в д/в

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Донцов Василь Миколайович

1644

64.5212

1644

0

Усього

1644

64.5212

1644

0

_______________

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акція проста бездокументарна іменна

2548

1102010

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства. Кожна проста акція товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях Статуту Товариства та нормах чинного законодавства, мають право: 1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. 2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом Товариства. 3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом Товариства. 4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. 5. Користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. 6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом Товариства. 7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з додержанням переважного права акціонерів Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі (не акціонеру Товариства) у порядку передбаченому п. 5.7-5.14 Статуту Товариства. У разі продажу акцій акціонером Товариства іншому акціонеру Товариства, переважне право інших акціонерів Товариства не застосовується. 8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом Товариства. 9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. 10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення виконавчого органу про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право: – призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; – вимагати, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Збори акціонерів Товариства; – вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а за його відсутності – незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях Статуту Товариства та нормах чинного законодавства, зобов'язані: 1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3. виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю; 4. оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, предметом якого є реалізація акціонерами – власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. За договором між акціонерами його сторони зобов’язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах Товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер – сторона договору вправі або зобов’язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає. Договором між акціонерами можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з такого договору, та заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань.

Лістинг відсутній

 

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.03.1999

249/10/1/99

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi

UA400004202

Акція проста документарна іменна

Не визначено

432.5

2548

1102010

100

Опис

Формування статутного капiталу. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Анульовано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались.

 

10.01.2011

21/10/1/11

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000042022

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

432.5

2548

1102010

100

Опис

Змiна свiдоцтва у зв'язку з переведенням акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Зареєстровано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались.

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

71

71

0

0

71

71

будівлі та споруди

1

1

0

0

1

1

машини та обладнання

13

13

0

0

13

13

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

57

57

0

0

57

57

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

71

71

0

0

71

71

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на початок 2020р. складає 2053 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 1982 тис.грн., ступiнь їх зносу складає 96,54%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу: - будiвлi та споруди: 4,14%, - машини та обладнання: 22,50%, - транспортнi засоби: 53,13%, - iншi: 20,23% Термiни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановлені вiдповiдно до дiючих норм Податкового Кодексу. Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на кінець 2020р. Складає 2053 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 1982 тис.грн., ступiнь їх зносу складає 96,54%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. Ч. Сума нарахованого зносу: - будiвлi та споруди: 4,14%, - машини та обладнання: 22,50%, - транспортнi засоби: 53,13%, - iншi: 20,23%, Орендованих основних засобiв у емiтента немає. Суттєвих обмежень у використаннi майна емiтента немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

531

534

Статутний капітал (тис. грн.)

1102

1102

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1102

1102

Опис

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -571 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -571 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -568 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -568 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №485 вiд 17.11.2004р. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом ПрАТ «Спеціалізована пересувна механізована колона №3» станом на 2020 рік становить (-571) тис.грн.; рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить (-568) тис.грн.

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

43

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

227

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

270

X

X

Опис:

Усього зобов'язань ПрАТ «Спеціалізована пересувна механізована колона №3» станом на 31.12.2019 року становлять 270 тис. грн., в тому числi: Довгостроковi зобов'язання: 0 тис. грн., в тому числi: Вiдстроченi податковi зобов'язання: 0 тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання: 0 тис. грн. Поточнi зобов'язання: 0 тис. грн., в тому числi: Короткостроковi кредити банкiв: 0 тис. грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями: 0 тис. грн. Векселi виданi: 0 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 9 тис. грн. Склад поточних зобов'язань за розрахунками наступний: - з одержаних авансiв: 0 тис. грн. - з бюджетом: 43 тис. грн. - з позабюджетних платежiв: 0тис. грн. - зi страхування: 0 тис. грн. - з оплати працi: 4 тис. грн. - з учасниками : 0 тис. грн. - iз внутрiшнiх розрахункiв: 0 тис. грн. Поточні забезпечення: 14 тис. грн.. Iншi поточнi зобов'язання: 200 тис. грн. Доходи майбутнiх перiодiв: 0 тис. грн. Фiнансової допомоги Товариство не отримувало. Зобов'язань щодо кредитiв банкiв, облiгацiї, iпотечних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН, векселiв, iнших цiнних паперiв (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i фiнансових iнвестицiї в корпоративнi права, Товариство немає.

Твердження щодо річної інформації

Керівники Товариства, як особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, висловлюють твердження про наступне: «Наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента за звітний рік. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеності, з якими він стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем Емітента, немає. Консолідованої фінансової звітності немає.

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2021 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

за ЄДРПОУ

05465413

Територія

за КОАТУУ

3221882001

Організаційно-правова форма господарювання

230

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

42.11

за КВЕД

42.11

Середня кількість працівників

1

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул.Молодiжна,3А, с.Гаврилiвка, Вишгородський, Київська область, 07350, Україна, (04596) 3-91-13;

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

71

71

0

первісна вартість

1011

2053

2053

0

знос

1012

1982

1982

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

587

550

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

658

621

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

82

82

0

Виробничі запаси

1101

82

82

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

55

21

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

7

69

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2

21

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

146

193

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

804

814

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1102

1102

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

515

515

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

118

118

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1201

-1204

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

534

531

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

9

7

0

за розрахунками з бюджетом

1620

43

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

4

6

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

14

38

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

200

232

0

Усього за розділом IІІ

1695

270

283

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

804

814

0

 

Примітки

Баланс ПрАТ «СПМК-3» (надалi - Товариство) складено у вiдповiдностi до НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичних рекомендацiй по заповненню форм iнансової звiтностi», затверджених наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433.Облік нематеріальних активів ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО8 «Нематеріальні активи». Бухгалтерський облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО7 «Основнi засоби».  Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом згiдно з обраною облiковою полiтикою та вимогами П(С)БО7 «Основнi засоби». Облiк запасiв ведеться Товариством згiдно П(С)БО9 "Запаси" та нормами передбаченими облiковою полiтикою. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi станом на дату балансу в основному вiдповiдає П(С)БО №10 «Дебiторська заборгованiсть».  Визнання, облiк та оцiнка зобов`язань товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов`язання».  Поточнi зобов’язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та зобов’язань за розрахунками з бюджетом, з оплати працi та iнших поточних зобов’язань. Заборгованiсть по заробiтнiй платi є поточною. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i по соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi i в термiни передбаченi чинним законодавством.

Керівник

Донцов Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Донцова Зоя Леонiдiвна

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2021 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

за ЄДРПОУ

05465413

(найменування)Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

121

51

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 97 )

( 73 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий: прибуток

2090

24

0

Валовий: збиток

2095

( 0 )

( 22 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

10

43

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2130

( 0 )

( 0 )

Адміністративні витрати

2130

( 0 )

( 21 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 37 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток

2195

( 3 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

2290

0

0

Фінансовий результат до оподаткування: збиток

2295

( 3 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

0

0

Чистий фінансовий результат: збиток

2355

( 3 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-3

0

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

0

38

Витрати на оплату праці

2505

0

46

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

10

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

94

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi доходи за 2020 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № «Дохiд». Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 «Витрати».  За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2020 рiк Товариством отримано збиток – 3 тис.грн.

Керівник

Донцов Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Донцова Зоя Леонiдiвна

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2021 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

за ЄДРПОУ

05465413

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


169


68

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 87 )


( 34 )

Праці

3105

( 24 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 10 )

( 11 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 29 )

( 27 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 20 )

( 19 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

19

-4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )