spmk3.aspectgroup.com.ua

Річна інформація

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом

електронного документа)

№ 1(30.04.19)

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

 

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова Правлiння

 

 

 

Донцов Василь Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2019

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05465413

4. Місцезнаходження

Київська, Вишгородський, 07350, с.Гаврилiвка, вул.Молодiжна,3А

5. Міжміський код, телефон та факс

(04596) 3-91-13; 2-24-08

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://spmk3.aspectgroup.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

 

34.Примітки
У звiтi використовуються скорочення:- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- Комiсiя). - ПрАТ "СПМК-3" (код за ЄДРПОУ: 05465413) - Рiчнi загальнi збори Товариства (далi - Збори). - "д/в"; н/д або "0" або 01.01.1901, якi означають, що данi вiдсутнi або яких немає. Iнформацiя по п.1, 10) змiсту вiдсутня - iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства, пiдстава: вимоги Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4. Iнформацiя по п.2 змiсту вiдсутня, про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.3 змiсту вiдсутня, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: товариство не створювало та не брало участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя по п.4 змiсту вiдсутня, щодо посади корпоративного секретаря - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: в товариствi посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя по п.5 змiсту про рейтенгове агенство вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: товариство не має державної частки у статутному фондi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента у вiдповiдностi до ст.4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не проводиться. Iнформацiя по п.6 змiсту про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутнi будь-якi цiннi папери, ураховуючи акцiї Товариства по п.7 змiсту: iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовим особам емiтента ПрАТ з приватним (закритим) розмiщенням цiнних паперiв не вказується. Iнформацiя по п.10 змiсту про дивiденди вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.11 змiсту про юридичних осiб , послугами яких користується емiтент вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.12 , 2) змiсту вiдсутня - товариство не випускало процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї. Iнформацiя по п.12, 3) змiсту вiдсутня - товариство iншi цiннi папери випуск яких пiдлягає реєстрацiї не випускало. Iнформацiя по п.12, 4) змiсту вiдсутня - товариство не випускало похiднi цiннi папери. Iнформацiя по п.12, 5) змiсту вiдсутня - товариство рiшення про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не приймало та викуп власних акцiй не здiйснювало. Iнформацiя по п.13 змiсту , опис бiзнесу, вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.14, 4-5) змiсту вiдсутня - товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя по п.15 змiсту про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: товариствоне не випускало боргових цiнних паперiв. Iнформацiя по п.16 змiсту вiдсутня - вiдомостi щодо особливої та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдповiдно до глав 1 та 2 роздiлу III Положення 2826 вiд 03.12.2013 р. НКЦПФР, протягом звiтного перiоду не виникала. Iнформацiя по п.17 змiсту. "Звiт про корпоративне управлiння" вiдсутнiй.- товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi АТ , тому цей звiт не складали та не заповнювали. Iнформацiя з п.18 по п.27 змiсту вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.28 змiсту. Данi , щодо свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, емiтент не заповнював бо таким не являється Iнформацiя з п.29 змiсту вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.31 змiсту вiдсутня - товариство не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Iнформацiя по п.32 змiсту вiдсутня - товариство емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств не проводило та звiт про стан об'єкта нерухомостi не складає. Вiдсутнi значення в полях "дата" вважати нулями, та данi вiдсутнi ( далi д/в). Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка б/н

3. Дата проведення державної реєстрації

21.03.1998

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

1102010.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.11 Будiвництво дорiг i автострад

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ I ОБЛ.

2) МФО банку

322669

3) поточний рахунок

2600330193128

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ I ОБЛ.

5) МФО банку

322669

6) поточний рахунок

2600330193128

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

AД 040750

06.07.2012

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Київськiй областi

06.07.2017

Опис

Товариство i надалi має намiри продовжувати цей вид дiяльностi.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Машевський Олександр Йосипович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Середня-технiчна

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 26 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Виконроб (Виконавець робiт); ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Духота Алла Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Середнє-технiчне

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 14 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишко Михайло Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 16 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Донцов Василь Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 5 рокiв (До переобрання вiдповiдно до контракту)

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 43 р. Перелiк попереднiх посад: ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння - Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Донцова Зоя Леонiдiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 5 рокiв (До переобрання)

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 36 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шипiло Микола Романович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Головний механiк

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 35 р. Перелiк попереднiх посад: ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК-3", Головний механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шитюк Вiталiй Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Середнє-технiчне

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 8 р. Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Токар; ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Закомiрна Любов Олексiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Середнє-технiчне

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Комiрник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 8 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Комiрник. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матяш Людмила Михайлiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 27 р. Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковган Микола Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 6 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компаєв Сергiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Середня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "СПМК-3", Механiк

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2017 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 6 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Донцов Василь Миколайович

д/в

1644

64.5212

1644

0

0

0

Усього

1644

64.5212

1644

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Юридичнi особи - акцiонери в Товариствi вiдсутнi.

д/в

д/в д/в Київська д/в д/в д/в

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Донцов Василь Миколайович

1644

64.5212

1644

0

Усього

1644

64.5212

1644

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Звіт керівництва (звіт про корпоративне управління)

          

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. У 2018 роцi зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї. На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2018 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнiiнвестицiї оминали Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема. Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу. В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу. З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємництву вийти на необхідний рівень ефективності. Модернізація та капітальний ремонт будівель та приміщень дозволить Товариству вийти на новий етап розвитку. Подальший розвиток емітента можливий, насамперед за умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу.

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

 

Емітент постійно проводить аналіз ринку, де працює компанія, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення підприємства на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність компанії. Крім того, проводиться докладний аналіз внутрішньої ситуації в компанії, визначаються недоліки системи управління та мотивації, оцінюються потреби у виробничих потужностях. При цьому обґрунтовується вибір конкретних регіонів для розширення бізнесу й проводиться аналіз регіональних особливостей ринку, що розглядається. Найближчим часом менеджмент Товариства проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірністі різкого падіння цін на ринках, на яких працює компанія, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові. Також передбачено проведення аналізу чутливості, ризиків й сценарного аналізу, що допоможе зрозуміти, у яких умовах компанія зможе досягтися намічених показників діяльності та запобігти кризовим ситуаціям при виникнені несприятливих змін на ринку України. У цілому, план розвитку підприємства спрямований на вирішення наступних проблем: • визначення конкретних напрямків діяльності підприємства, цільових ринків і місця підприємства на цих ринках; • формулювання довгострокових та короткострокових цілей підприємства, стратегії й тактики їх досягнення. Визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії; • визначення складу й показників товарів та послуг, які будуть запропоновані споживачам. Оцінка виробничих і торгівельних витрат з їхнього формування та реалізації; • оцінка фінансового становища підприємства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей. Визначення потреби в капіталі та коштах; • визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо; • передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

 

У звітному періоді не укладались договори, що засвідчують право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених умовах у майбутньому.

 

 

1) Зокрема завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Товариство здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованостi i забезпечення достатностi грошових коштiв та розрахункiв.

 

 

2) Зокрема схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

З метою зменшення кредитного ризику, веде дiяльнiсть з кредитоспроможними i надiйними контрагентами, мiнiмiзує авансовi платежi, виданi постачальникам. Товариство спiвпрацює з бiльшiстю покупцiв на довгостроковiй основi, тому ризики непогашення дебiторської заборгованостi вважаються незначними. Коливання цiн на сировину, змiна курсу валют, змiни процентної ставки чинять незначний вплив на грошовi потоки та фiнансову дiяльнiсть Товариства в цiлому. Цiновий, ризик лiквiдностi та ризик грошових потокiв є незначними. Розрахунок показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi свiдчить про те, що Товариство є фiнансово стабiльним, платоспроможним, незалежним вiд зовнiшнiх залучених джерел, iнвесторiв та кредиторiв та може залучати фiнансовi iнвестицiї.

 

 

4. Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній. Однак в Товаристві побудована система корпоративних відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також чітко окреслює розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.

 

 

Посилання кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

 

 

Вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Корпоративна приватна власність є на сьогодні переважаючою, як найбільш ефективна з погляду залучення додаткових капіталовкладень, можливостей використання новітніх управлінських методів, підвищення продуктивності праці й удосконалення трудових відносин. Водночас, необхідно виділити таку негативну рису, як наявність потенційної можливості для зловживань з боку управлінців внаслідок об'єктивно зумовленого існування інформаційної асиметрії між ними та власниками акцій. Товариство виконує особливу функцію в економіці країни, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, і зрештою стає тією силою, що прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації і постійного оновлення.

 

 

Про відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління

 

Кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

 

 

У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

 

 

5. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Виконавчий виконує функцiї з управлiння поточною дiяльнiстю Товариства у вiдповiдностi до Статуту та "Положення про Виконавчий орган", а також здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством, контролює та регулює діяльність Емітента.

 

 

6. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

Виконавчий орган Товариства обирається Вищим органом, на термін до переобрання. Після обрання з Керівництвом Товариства укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт укладає та підписує Уповноважена на це, Вищим органом, особа Товариства, на визначених умовах. Повноваження Виконавчого органу Товариства можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. Виконавчий орган Товариства може переобиратися неодноразово. Виконавчий орган отримує винагороду та/або компенсацію у разі звільнення з посади, відповідно до положення, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

7. Повноваження посадових осіб емітента

 

Виконавчий виконує функцiї з управлiння поточною дiяльнiстю Товариства у вiдповiдностi до Статуту та "Положення про Виконавчий орган", а також здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством, контролює та регулює діяльність Емітента. До компетенцiї Виконавчого органу належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органу, зокрема: 1. Розробка та подання на затвердження проектiв: а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства; б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо; в) iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. 2. Розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. 3. Затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи. 4. Органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Вищому органу та/або оприлюднення. 5. Затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть. 6. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Вищим органом Товариства рiшень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю. 7. Розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв Товариства) його працiвникiв (окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються Вищим органом, призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства. 8. Пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв (окрiм працiвникiв, пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством та цим Статутом здiйснюють iншi органи та/або посадовi особи Товариства); 9. Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства. 10. Представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо. 11. Забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом. 12. Скликання позачергових Загальних в порядку, передбаченому внутрiшнiми нормативними документами Товариства. Виконавчий орган також вирішує усі інші питання, які за законодавством України відносяться до компетенції Керівництва, у разі відсутності наглядової ради та незалежних директорів.

 

 

8. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 

Для оцінки стану впровадження принципів корпоративного управління акціонерного товариства нами проведено тестування, аналіз та інші аудиторські процедури, пов'язані з дотриманням цього питання – чинному законодавству України. Аудитор в цілому висловлюють позитивну думку щодо стану корпоративної атмосфери на підприємстві. Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення стабільного і ефективного функціонування підприємства, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів. Окремого Положення про Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Товариство немає. Інформація про осіб, які є власниками значного пакета акцій емітента, є достовірною та відповідає Переліку акціонерів виданого ПАТ «НДУ». Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства немає. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора регламентується Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства. Повноваження посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства, які затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Оскільки усі вищеперелічені фактори не мають виражених ознак, аудитор висловлює загальну позитивну думку та підтверджує інформацію відповідно до Законів України: «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок». Висновок про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в Товаристві не приймався (не затверджувався). Метою завдання було дослідження та надання впевненості щодо вірності складання та подання до НКЦПФР річних звітних даних Керівництва Емітента. Інформація не може використовуватися для інших цілей. Предметом перевірки були документи та інформація про Товариство за 2018 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п. 5-9, ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента. Визначення критеріїв Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Опис властивих обмежень завдання Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності не проводилося. Була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої аудитором думка не висловлюється, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Емітент не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

          

 

 

 

 

 

VIII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

28.04.2017

Кворум зборів**

77.00

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборiв. 2.Затвердження звiту Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 3.Затвердження звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 4.Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за 2016 рiк. 7.Припинення повноважень та вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 8.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 9.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 10.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. 11.Про викуп акцiй Товариства. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №1: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв, обрати голову та секретаря зборiв, лiчильну комiсiю зi строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення зборiв, а також затверджено регламент проведення зборiв та бюлетенi для голосування. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №2: Затвердити звiт Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №3: Затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №4: Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства. ПРИЙНЯТЕ по питанню №5: Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства. ПРИЙНЯТЕ по питанню №6: Отриманий прибуток направити на накопичування нерозпридiленого прибутку, з подальшим використанням в господарськiй дiяльностi. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №7-8: Вiдкликати та обрати Наглядову раду Товариства, а також надати повноваження Головi правлiння пiдписати контракти з Членами Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №9: Вирiшили визначитись iз напрямками дiяльностi на 2 наступнi роки. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №10: Схвалити значнi правочини стосовно продажу активiв Товариства. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №11: Провести викуп акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства. Вносили пропозицiї до порядку денного та iнiцiювали збори акцiонерного товариства Нагладова рада та Акцiонери..

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.03.1999

249/10/1/99

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi

UA400004202

Акція проста документарна іменна

Не визначено

432.500

2548

1102010.000

100.000000000000

Опис

Формування статутного капiталу. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Анульовано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались.

 

10.01.2011

21/10/1/11

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000042022

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

432.500

2548

1102010.000

100.000000000000

Опис

Змiна свiдоцтва у зв'язку з переведенням акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Зареєстровано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались.

 


XI. Опис бізнесу

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.

 

д/н // Звiт було пiдготовлено до внесення останнiх змiн у Положеннi 2826 щодо рiчної та квартальної звiтностi.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

71

71

0

0

71

71

будівлі та споруди

1

1

0

0

1

1

машини та обладнання

13

13

0

0

13

13

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

57

57

0

0

57

57

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

71

71

0

0

71

71

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на початок 2018р. складає 2164 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 2093 тис.грн., ступiнь їх зносу складає 96,72%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу:
- будiвлi та споруди: 3,92%,
- машини та обладнання: 21,31%,
- транспортнi засоби: 55,61%,
- iншi: 19,16%,
Термiни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановленi вiдповiдно до дiючих норм Податкового Кодексу.
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на кiнець 2018р. складає 2148 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 2077 тис.грн., ступiнь їх зносу складає 96,69%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу:
- будiвлi та споруди: 3,95%,
- машини та обладнання: 21,47%,
- транспортнi засоби: 55,27%,
- iншi:19,31 %,
Орендованих основних засобiв у емiтента немає.
Суттєвих обмежень у використаннi майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

534

585

Статутний капітал (тис. грн.)

1102

1102

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1102

1102

Опис

Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв Товариства:
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №485 вiд 17.11.2004р.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом ПрАТ «Спецiалiзована пересувна механiзована колона №3» станом на 2018 рiк становить (-568) тис.грн.; рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить (-568) тис.грн.

Висновок

Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України та виходячи з того, що вартiсть чистих активiв ПрАТ «Спецiалiзована пересувна механiзована колона №3» станом на 2018 рiк складає 534 тис.грн. та на 568 тис.грн. менше, нiж розмiр статутного капiталу Товариства (1102 тис.грн.), у зв'язку з наявнiстю непокритих збиткiв минулих рокiв, тому пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом Товариство пiдлягає лiквiдацiї.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

34

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

217

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

251

X

X

Опис:

Усього зобов'язань ПрАТ «Спецiалiзована пересувна механiзована колона №3» станом на 31.12.2018 року становлять 251 тис. грн., в тому числi:
Довгостроковi зобов'язання: 0 тис. грн., в тому числi:
Вiдстроченi податковi зобов'язання: 0 тис. грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання: 0 тис. грн.
Поточнi зобов'язання: 0 тис. грн., в тому числi:
Короткостроковi кредити банкiв: 0 тис. грн.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями: 0 тис. грн.
Векселi виданi: 0 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 4 тис. грн.
Склад поточних зобов'язань за розрахунками наступний:
- з одержаних авансiв: 0 тис. грн.
- з бюджетом: 34 тис. грн.
- з позабюджетних платежiв: 0тис. грн.
- зi страхування: 0 тис. грн.
- з оплати працi: 8 тис. грн.
- з учасниками : 0 тис. грн.
- iз внутрiшнiх розрахункiв: 0 тис. грн.
Поточнi забезпечення: 14 тис. грн..
Iншi поточнi зобов'язання: 191 тис. грн.
Доходи майбутнiх перiодiв: 0 тис. грн.
Фiнансової допомоги Товариство не отримувало.
Зобов'язань щодо кредитiв банкiв, облiгацiї, iпотечних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН, векселiв, iнших цiнних паперiв (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i фiнансових iнвестицiї в корпоративнi права, Товариство немає.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

01.01.1900

01.01.1900

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2018

1

0

2

2017

1

0

3

2016

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Голосування проводилось за допомогою "Бюлетенiв для голосування".

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Товариство, у звiтному перiодi, позачерговi збори не скликало.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/в

Інше (зазначити)

д/в

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Черговi загальнi збори акцiонерного товариства було проведено вiдповiдно до рiшення про проведення.

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/в

 

Проведена оцiнка дає змогу стверджувати, що на наглядову раду Товариства покладенi дуже важливi обов’язки, такi як формування стратегiї акцiонерного товариства та захист прав та iнтересiв акцiонерiв, так як усi члени наглядової ради дотримуються корпоративної культури стосовно прав й iнтересiв акцiонерiв вiдповiдно до внутрiшнiх положень Товариства.члени наглядової ради виконують свої повсякденнi обов’язки, що веде до покращання функцiонування товариства та перспективностi збiльшення прибутку.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

В складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювалися.

Інші (запишіть)

д/в

 

д/в

В складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювалися, вiдповiдно не проводились засiдання.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Винагорода не виплачується.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб (у разi наявностi) - акцiонерiв.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора було змiнено тому, що вiд нього не надiйшли пропозицiї для участi у тендерi на проведення аудита Товариства

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй протягом трьох наступних рокiв не планується.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння у Товариства немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

за ЄДРПОУ

05465413

Територія

за КОАТУУ

322188000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

42.11

Середня кількість працівників

4

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

07350, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Гаврилiвка, вул. Молодiжна, буд. 3-А

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

71

71

0

первісна вартість

1011

2164

2148

0

знос

1012

2093

2077

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

587

587

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

658

658

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

83

82

0

Виробничі запаси

1101

83

82

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

41

30

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

8

9

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

13

6

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

30

0

0

Усього за розділом II

1195

175

127

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

833

785

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1102

1102

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

515

515

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

118

118

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1150

-1201

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

585

534

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

4

4

0

за розрахунками з бюджетом

1620

52

34

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

12

8

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

39

14

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

141

191

0

Усього за розділом IІІ

1695

248

251

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

833

785

0

 

Примітки

Баланс ПрАТ «СПМК-3» (надалi - Товариство) складено у вiдповiдностi до НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичних рекомендацiй по заповненню форм iнансової звiтностi», затверджених наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433.Облiк нематерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО8 «Нематерiальнi активи».
Бухгалтерський облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО7 «Основнi засоби».
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом згiдно з обраною облiковою полiтикою та вимогами П(С)БО7 «Основнi засоби».
Облiк запасiв ведеться Товариством згiдно П(С)БО9 "Запаси" та нормами передбаченими облiковою полiтикою. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi станом на дату балансу в основному вiдповiдає П(С)БО №10 «Дебiторська заборгованiсть».
Визнання, облiк та оцiнка зобов`язань товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов`язання».
Поточнi зобов’язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та зобов’язань за розрахунками з бюджетом, з оплати працi та iнших поточних зобов’язань. Заборгованiсть по заробiтнiй платi є поточною. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i по соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi i в термiни передбаченi чинним законодавством.

Керівник

Донцов Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Донцова Зоя Леонiдiвна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

за ЄДРПОУ

05465413

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

59

117

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 105 )

( 134 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


3

 збиток

2095

( 46 )

( 17 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

22

68

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 27 )

( 87 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 6 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 8 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 51 )

( 50 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 51 )

( 50 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 51 )

( 50 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-51

-50

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

1

41

Витрати на оплату праці

2505

104

147

Відрахування на соціальні заходи

2510

23

33

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

3

14

Разом

2550

131

235

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

2548

2548

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

2548

2548

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-20.01570

-19.62323

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-20.01570

-19.62323

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi доходи за 2018 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № «Дохiд».
Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 «Витрати».
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк Товариством отримано збиток – 51 тис.грн.

Керівник

Донцов Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Донцова Зоя Леонiдiвна


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

за ЄДРПОУ

05465413

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


79


236

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 21 )


( 41 )

Праці

3105

( 0 )

( 117 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 23 )

( 33 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 42 )

( 37 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-7

8

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-7

8

Залишок коштів на початок року

3405

13

5

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

6

13

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433. При заповненнi звiту Товариством обрано прямий метод. В звiтi наведенi данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної та фiнансової дiяльностi Товариства.
До складу грошових коштiв на кiнець року (6 тис.грн) включено:
- грошовi кошти на поточному рахунку – 6 тис.грн.;
- грошовi кошти в касi – 0 тис.грн.

Керівник

Донцов Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Донцова Зоя Леонiдiвна


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

за ЄДРПОУ

05465413

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

д/в

Керівник

д/н

Головний бухгалтер

д/н


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2019 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

за ЄДРПОУ

05465413

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1102

0

515

118

-1150

0

0

585

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1102

0

515

118

-1150

0

0

585

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-51

0

0

-51

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-51

0

0

-51

Залишок на кінець року

4300

1102

0

515

118

-1201

0

0

534

 

Примітки

Звiт про власний капiтал складено у вiдповiдностi з НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433.
Станом на 31 грудня 2018 року до складу власного капiталу включено:
Статутний капiтал в сумi 1102010 гривень. Статутний капiтал Товариства подiлений на 2548 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 432,5 грн. кожна. Форма iснування акцiй бездокументарна. Випуск акцiй здiйснено на всю суму статутного капiталу. Станом на 31 грудня 2018 року статутний капiтал сплачений повнiстю в попереднiх перiодах. Державної частки в Статутному капiталi Товариства немає.
Резервний капiтал в сумi 118 тис.грн., який сформований за рахунок вiдрахувань частини нерозподiленого прибутку у вiдповiдностi з вимогами Статуту Товариства.
Додатковий капiтал в сумi 515 тис. грн.
Непокритий збиток в сумi 1201 тис.грн., який виник в результатi господарської дiяльностi Товариства.

Керівник

Донцов Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Донцова Зоя Леонiдiвна