spmk3.aspectgroup.com.ua

Річна інформація

Титульний аркуш


30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)


№ 1(30.04.19)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова Правлiння                                                                        Донцов Василь Миколайович

 


(посада)                                                        (підпис)                                     (прізвище та ініціали керівника)

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за   2018 рік


 

1.   Повне найменування емітента

 

 

 1. 2.Організаційно-правоваформа
  1. I.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"

Приватне акціонерне товариство


 


 1. 3.Ідентифікаційний код юридичної особи
 2. 4.Місцезнаходження

 

 

 1. 5.Міжміський код, телефон та факс
 2. 6.Адреса електронної пошти
 3. 7.Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

05465413

вул.Молодiжна,3А, с.Гаврилiвка, 07350

 

 

(04596) 3-91-13;, 2-24-08

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

, д/н


 1. 8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку


http://spmk3.aspectgroup.com.ua

 

 

(адреса сторінки)


 

 

30.04.2019

 

 

(дата)


 1. 1.Основні відомості проемітента.
  1. 2.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
  2. 3.
    
   Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

Зміст


 1. 4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
 2. 5.Інформація про рейтингове агентство.
 3. 6.Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
 4. 7.
   
  Судові справи емітента.
 1. 8.Штрафні санкції емітента.
 2. 9.Опис бізнесу.
 3. 10.Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток,паїв):
  1. 1)інформація про органи управління;
  2. 2)інформація про посадових осіб емітента;

X

 

 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 1. 3)інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій(часток, паїв).
  1. 11.

   X

   X

   X

    
   Звіт керівництва (звіт про управління):
 1. 1)вірогідні перспективи подальшого розвиткуемітента;
  1. 2)інформація про розвиток емітента;
  2. 3)інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції

хеджування;

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

 1. 4)звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); інформація про наглядову раду;

інформація про виконавчий орган;

X

 

 

 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.


 1. 12.Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
 2. 13.Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
 3. 14.Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
 4. 15.Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
 5. 16.Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
 6. 17.Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржовогореєстру:
  1. 1)інформація про випуски акцій емітента;
  2. 2)інформація про облігації емітента;
  3. 3)інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
  4. 4)інформація про похідні цінні папери емітента;
  5. 5)інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
  6. 6)
    
   інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
 1. 18.Звіт про стан об'єкта нерухомості разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житловогобудівництва).
  1. 19.Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
  2. 20.Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
  3. 21.Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких ціннихпаперів.
   1. 22.

    X

     
    Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
 1. 23.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
 2. 24.Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 3. 1)інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
 4. 2)інформація щодо вартості чистих активів емітента;
 5. 3)інформація про зобов'язання емітента;
 6. 4)інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
 7. 5)інформація про собівартість реалізованої продукції;
 8. 6)інформація про осіб, послугами яких користуєтьсяемітент.
  1. 25.
    
   Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 1. 26.Інформація вчинення значних правочинів.
 2. 27.Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
 3. 28.

  X

   
  Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
 1. 29.Річна фінансова звітність.
 2. 30.Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
 3. 31.Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпеченняокремо).
  1. 32.Твердження щодо річної інформації.
  2. 33.Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
  3. 34.Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
  4. 35.Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітногоперіоду.
   1. 36.Інформація про випуски іпотечних облігацій.
   2. 37.Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
   3. 1)інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
   4. 2)інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
   5. 3)інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
   6. 4)відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
   7. 5)відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
   8. 38.Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечногопокриття.
    1. 39.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
    2. 40.Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
    3. 41.Основні відомості про ФОН.
    4. 42.
      
     Інформація про випуски сертифікатів ФОН.


 1. 43.Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
 2. 44.Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
 3. 45.Правила ФОН.
 4. 46.Примітки.(до звіту)


 

1.   Повне найменування


ІІІ. Основні відомості про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"


 

 

 


 1. 2.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (занаявності)
  1. 3.Дата проведення державної реєстрації

Виписка б/н


 

 

21.03.1998


 1. 4.Територія (область)                                               Київська
 2. 5.Статутний капітал (грн)
 3. 6.Відсоток акцій у статутному капіталі, що належатьдержаві
  1. 7.Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдинговоїкомпанії
   1. 8.Середня кількість працівників (осіб)

 

1102010,00

0

 

0

 

 

 

4


 1. 9.Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД


Найменування виду діяльності Будiвництво дорiг i автострад

 

Будiвництво житлових i нежитлових будiвель Вантажний автомобiльний транспорт


Код за КВЕД 42.11

 

41.20

 

49.41


 1. 10.Банки, що обслуговують емітента:
 2. 1)найменування банку (філії, відділення банку), ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ I ОБЛ. який обслуговує емітента за поточним

рахунком у національній валюті


 1. 2)МФО банку
 2. 3)поточний рахунок

322669

2600330193128


 1. 4)найменування банку (філії, відділення банку), ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ I ОБЛ. який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті


 1. 5)МФО банку
 2. 6)поточний рахунок

322669

2600330193128


V. Інформація про посадових осіб емітента

 1. 1.Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
 2. 1)посада*:                                           Член Ревiзiйної комiсiї

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

фізична особа

 

 

д/в


Компаєв Сергiй Iванович


 

 

 


 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

1956

Середня-спецiальна

 

 

6


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Механiк


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017   5 рокiв


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 6 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------

 1. 1)посада*:                                           Член Ревiзiйної комiсiї

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

 

 

 

 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

фізична особа

 

 

д/в

 

 

 

 

1959

Вища

 

 

6


Ковган Микола Iванович


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017   5 рокiв


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi


данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Стаж керiвної роботи 6 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------

 1. 1)посада*:                                           Голова Ревiзiйної комiсiї

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

фізична особа

 

 

д/в


Матяш Людмила Михайлiвна


 

 

 


 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

1957

Середня-спецiальна

 

 

27


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017 5 рокiв


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 27 р. Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------

 1. 1)посада*:                                           Член Правлiння

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

фізична особа

 

 

д/в


Закомiрна Любов Олексiївна


 

 

 


 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

1960

Середнє-технiчне

 

 

8


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Комiрник


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017   5 рокiв


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 8 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Комiрник. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------

 1. 1)посада*:                                           Член Правлiння

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

фізична особа

 

 

д/в


Шитюк Вiталiй Миколайович


 

 

 


 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

1955

Середнє-технiчне

 

 

8


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017   5 рокiв


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 8 р. Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Токар; ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------


 1. 1)посада*:                                           Член Правлiння

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

 

 

 

 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

фізична особа

 

 

д/в

 

 

 

 

1954

Вища

 

 

35


Шипiло Микола Романович


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Головний механiк


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017   5 рокiв


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 35 р. Перелiк попереднiх посад: ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК- 3", Головний механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------

 1. 1)посада*:                                           Член Правлiння - Головний бухгалтер

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

 

 

 

 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

фізична особа

 

 

д/в

 

 

 

 

1961

Вища

 

 

36


Донцова Зоя Леонiдiвна


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017   5 рокiв (До переобрання)


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не


вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 36 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займала.

--------------------

 1. 1)посада*:                                           Голова Правлiння

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

 

 

 

 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

фізична особа

 

 

д/в

 

 

 

 

1954

Вища

 

 

43


Донцов Василь Миколайович


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017 5 рокiв (До переобрання вiдповiдно до контракту)


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 43 р. Перелiк попереднiх посад: ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------

 1. 1)посада*:                                           Член Наглядової ради

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

фізична особа

 

 

д/в


Шишко Михайло Iванович


 

 

 


 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

1950

Середня-спецiальна

 

 

16


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017   3 роки


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 16 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК- 3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------

 1. 1)посада*:                                           Член Наглядової ради

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

фізична особа

 

 

д/в


Духота Алла Iванiвна


 

 

 


 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

1966

Середнє-технiчне

 

 

14


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017   3 роки


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 14 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------


 1. 1)посада*:                                           Голова Наглядової ради

 


 1. 2)прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичноїособи:
  1. 3)ідентифікаційний код юридичної особи:

фізична особа

 

 

д/в


Машевський Олександр Йосипович


 

 

 


 1. 4)рік народження**:
 2. 5)освіта**:

 

 

 1. 6)стаж роботи (років)**:

1961

Середня-технiчна

 

 

26


 1. 7)найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,

, ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер


 1. 8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено):

24.04.2017    3 роки


 1. 9)опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 26 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Виконроб (Виконавець робiт); ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.

--------------------

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.


 1. 2.Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейо- вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Голова Правлiння

фізична особа

д/в

1644

64,5212

1644

0

Донцов Василь Миколайович

Усього:

1644

64,5212

1644

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 р.              © SMA                          05465413


VII.   Звіт керівництва (звіт про управління)

1.  Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. У 2018 роцi зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї. На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2018 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнiiнвестицiї оминали Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема.

Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу. В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу. З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємництву вийти на необхідний рівень ефективності. Модернізація та капітальний ремонт будівель та приміщень дозволить Товариству вийти на новий етап розвитку. Подальший розвиток емітента можливий, насамперед за умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу.

2.  Інформація про розвиток емітента

Емітент постійно проводить аналіз ринку, де працює компанія, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення підприємства на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність компанії. Крім того, проводиться докладний аналіз внутрішньої ситуації в компанії, визначаються недоліки системи управління та мотивації, оцінюються потреби у виробничих потужностях. При цьому обґрунтовується вибір конкретних регіонів для розширення бізнесу й проводиться аналіз регіональних особливостей ринку, що розглядається. Найближчим часом менеджмент Товариства проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірністі різкого падіння цін на ринках, на яких працює компанія, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові.

Також передбачено проведення аналізу чутливості, ризиків й сценарного аналізу, що допоможе зрозуміти, у яких умовах компанія зможе досягтися намічених показників діяльності та запобігти кризовим ситуаціям при виникнені несприятливих змін на ринку України. У цілому, план розвитку підприємства спрямований на вирішення наступних проблем: • визначення конкретних напрямків діяльності підприємства, цільових ринків і місця підприємства на цих ринках; • формулювання довгострокових та короткострокових цілей підприємства, стратегії й тактики їх досягнення. Визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії; • визначення складу й показників товарів та послуг, які будуть запропоновані споживачам. Оцінка виробничих і торгівельних витрат з їхнього формування та реалізації; • оцінка фінансового становища підприємства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів


можливостям досягнення поставлених цілей. Визначення потреби в капіталі та коштах; • визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо; • передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

3.  Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному періоді не укладались договори, що засвідчують право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених умовах у майбутньому.

1)  Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованостi i забезпечення достатностi грошових коштiв та розрахункiв.

2)  Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

З метою зменшення кредитного ризику, веде дiяльнiсть з кредитоспроможними i надiйними контрагентами, мiнiмiзує авансовi платежi, виданi постачальникам. Товариство спiвпрацює з бiльшiстю покупцiв на довгостроковiй основi, тому ризики непогашення дебiторської заборгованостi вважаються незначними. Коливання цiн на сировину, змiна курсу валют, змiни процентної ставки чинять незначний вплив на грошовi потоки та фiнансову дiяльнiсть Товариства в цiлому. Цiновий, ризик лiквiдностi та ризик грошових потокiв є незначними. Розрахунок показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi свiдчить про те, що Товариство є фiнансово стабiльним, платоспроможним, незалежним вiд зовнiшнiх залучених джерел, iнвесторiв та кредиторiв та може залучати фiнансовi iнвестицiї.

4.  Звіт про корпоративне управління:
 1. 1)Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній. Однак в Товаристві побудована система корпоративних відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також чітко окреслює розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Корпоративна приватна власність є на сьогодні переважаючою, як найбільш ефективна з погляду залучення додаткових капіталовкладень, можливостей використання новітніх управлінських методів, підвищення продуктивності праці й удосконалення трудових відносин. Водночас, необхідно виділити таку негативну рису, як наявність потенційної можливості для зловживань з боку управлінців внаслідок об'єктивно зумовленого існування інформаційної асиметрії між ними та власниками акцій. Товариство виконує особливу функцію в економіці країни, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, і зрештою стає тією силою, що прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації і постійного оновлення.


2)  У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

3)  інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2017

Кворум зборів, %

77

Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборiв. 2.Затвердження звiту Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 3.Затвердження звiту Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 4.Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк.

5.Затвердження рiчного фiнансового звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку та виплати дивiдендiв за 2016 рiк. 7.Припинення повноважень та вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 8.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 9.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 10.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. 11.Про викуп акцiй Товариства. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №1: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв, обрати голову та секретаря зборiв, лiчильну комiсiю зi строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення зборiв, а також затверджено регламент проведення зборiв та бюлетенi для голосування. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №2: Затвердити звiт Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №3: Затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №4: Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi Товариства. ПРИЙНЯТЕ по питанню №5: Затвердити рiчний фiнансовий звiт та баланс Товариства. ПРИЙНЯТЕ по питанню №6: Отриманий прибуток направити на накопичування нерозпридiленого прибутку, з подальшим використанням в господарськiй дiяльностi. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №7-8: Вiдкликати та обрати Наглядову раду Товариства, а також надати повноваження Головi правлiння пiдписати контракти з Членами Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №9: Вирiшили визначитись iз напрямками дiяльностi на 2 наступнi роки. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №10: Схвалити значнi правочини стосовно продажу активiв Товариства. ПРИЙНЯТЕ РIШЕННЯ по питанню №11: Провести викуп акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства. Вносили пропозицiї до порядку денного та iнiцiювали збори акцiонерного товариства Нагладова рада та Акцiонери..

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

д/в

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

X

 


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

Голосування проводилось за допомогою "Бюлетенiв для голосування".

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

Товариство, у звiтному перiодi, позачерговi збори не скликало.

ні

 

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

д/в

Інше (зазначити)

д/в

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4)  Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.


Склад наглядової ради (за наявності)

 

Кількість осіб

Членів наглядової ради - акціонерів

3

Членів наглядової ради - представників акціонерів

0

Членів наглядової ради - незалежних директорів

0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

 

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

д/в


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб (у разi наявностi) - акцiонерiв.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

д/в

Чи проводилися засідання наглядової ради?

 


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (зазначити)

Винагорода не виплачується.

 

5)  опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

________

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії         3       осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?         3            

 

 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до     компетенції жодного органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (зазначити)

д/в

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку про ринок

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

 

 

цінних паперів або

 

 

 

 

через особу, яка

 

 

 

 

провадить діяльність

 

 

 

 

з оприлюднення

 

 

 

 

регульованої

 

 

 

 

інформації від імені

 

 

 

 

учасників фондового

 

 

 

 

ринку

 

 

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні

 

ні

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X


Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власнї ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

д/в

 

 

 

8)  Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більше ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера,   розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені   для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені

достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність

членів наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членами наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів підписується уповноваженою загальними зборами особою. Виконавчий орган Товариства обирається Наглядовою радою на терміндо переобрання. Після обрання з Керівництвом Товариства укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт укладає Голова наглядової ради Товариства протягом 3 трьох днів з дати їх обрання на умовах, визначених наглядовою радою Товариства. Повноваження Виконавчого органу Товариства можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

Виконавчий оргшан Товариства може переобиратися неодноразово. Виконавчий орган отримує винагороду та/або компенсацію у разі звільнення з посади, відповідно до положення, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9)  Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими


регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Вищий орган, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора (Ревізійну комісію). 2. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про створення та/або участь в будь- яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства. 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутом. 4. Прийняття рішення про винесення на розгляд Вищого органу подання про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутом. 5. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Вищого органу подання про надання згоди на вчинення цих правочинів. 6. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів. 7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій. 8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та/або їх викуп. 9. Надіслання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства. 10. Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), встановлення розміру винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з членами Виконавчого органу, а також цивільно-правових та/або трудових договорів з персонами Ревізійної комісії Товариства. 12. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря (в разі обрання), затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його праці. 13. Обрання аудитора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 15. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. 16.

Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

17. Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Вищого органу. 18. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. 19. Подання на розгляд Вищого органу питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). 20. Здійснення контролю за додержанням визначених Вищого органу основних напрямків діяльності Товариства, контрольних показників соціально економічного розвитку, його інвестиційної політики та затвердження планів та звітів про їх виконання.

21. Попереднє погодження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні та афілійовані підприємства. 22. Попереднє погодження звітів та висновків Ревізора (Ревізійної комісії). 23. Попереднє погодження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 24. Погодження пропозицій Виконавчого органу про призначення та звільнення керівників та заступників керівників структурних підрозділів, головних бухгалтерів афілійованих підприємств, філій, представництв, про преміювання та нагородження працівників та посадових осіб. 25. Попереднє погодження рішень Керівництва про укладення угод з отримання кредитів. 26. Попереднє погодження рішень Керівництва про надання безоплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фізичним особам. 27. Попереднє погодження тексту колективного договору Товариства. 28. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання та переліку інформації, яка надається акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації.   Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування або розміщення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування (розміщення) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства. 29. Здійснення контролю за виконанням Виконавчого органу рішень Вищого органу та Наглядової ради. До компетенції Виконавчого органу належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Вищого органу та Наглядової ради, зокрема:

1. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік


та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації. 2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. 3. Затвердження та реалізація планів власної роботи. 4. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Вищому органу та/або оприлюднення. 5. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність. 6. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Вищим органом та/або Наглядовою радою рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. 7. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Вищим органом або Наглядовою радою), призначення керівників філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою. 8. Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші органи та/або посадові особи Товариства); 9. Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства. 10. Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо. 11. Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом. 12. Клопотання до Вищого органу для переобрання повного складу Наглядової ради у разі дострокового припинення повноважень трьох або більше членів Наглядової ради в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.

 

10)   Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Для оцінки стану впровадження принципів корпоративного управління акціонерного товариства нами проведено тестування, аналіз та інші аудиторські процедури, пов'язані з дотриманням цього питання – чинному законодавству України. Аудитор в цілому висловлює позитивну думку щодо стану корпоративної атмосфери на підприємстві. Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення стабільного і ефективного функціонування підприємства, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів. Окремого Положення про Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Товариство немає. Інформація про осіб, які є власниками значного пакета акцій емітента, є достовірною та відповідає Переліку акціонерів виданого ПАТ «НДУ». Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства немає. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора регламентується Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства. Повноваження посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства, які затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Оскільки усі вищеперелічені фактори не мають виражених ознак, аудитор висловлює загальну позитивну думку та підтверджує інформацію відповідно до Законів України: «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок». Висновок про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в Товаристві не приймався (не затверджувався). Метою завдання було дослідження та надання впевненості щодо вірності складання та подання до НКЦПФР річних звітних даних Керівництва Емітента. Інформація не може використовуватися для інших цілей. Предметом перевірки були документи та інформація про Товариство за 2018 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п. 5-9, ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є


власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента. Визначення критеріїв Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Опис властивих обмежень завдання Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності не проводилося. Була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої аудитором думка не висловлюється, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Емітент не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".


VIII.   Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифі- каційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Юридичнi особи - акцiонери в Товариствi вiдсутнi.

д/в

д/в, д/в, д/в, д/в

0

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Донцов Василь Миколайович

1644

64,5212

1644

0

Усього:

1644

64,5212

1644

0


UA400004202

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

UA4000042022

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнарод- ний ідентифі- каційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статут- ному капіталі (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.01.2011

21/10/1/11

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000042022

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

432,50

2548

1102010,00

100

 

Опис: Змiна свiдоцтва у зв'язку з переведенням акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Зареєстровано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених

внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались.

30.03.1999

249/10/1/99

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi

UA400004202

Акція проста документарна іменна

Не визначено

432,50

2548

1102010,00

100

 

Опис: Формування статутного капiталу. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Анульовано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента

здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. 1.Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1.Виробничого призначення:

71

71

0

0

71

71

будівлі та споруди

1

1

0

0

1

1

машини та обладнання

13

13

0

0

13

13

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

57

57

0

0

57

57

2.Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

71

71

0

0

71

71

Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на початок 2018р. складає 2164 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 2093 тис.грн., ступiнь їх зносу складає 96,72%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу:- будiвлi та споруди: 3,92%, - машини та обладнання: 21,31%, - транспортнi засоби: 55,61%,

 

- iншi: 19,16%, Термiни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановленi вiдповiдно до дiючих норм Податкового Кодексу.П  ервiсна вартiсть основних засобiв Товариства на кець 2018р. складає 2148 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 2077 тис.грн., ступiнь їх зносу складає 96,69%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу: - будiвлi та споруди: 3,95%, - машини та обладнання: 21,47%, - транспортнi засоби: 55,27%, - iншi:19,31 %, Орендованих основних засобiв у емiтента

немає.С уттєвих обмежень у використаннi майна емiтента немає.


2.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

534

585

Статутний капітал (тис. грн)

1102

1102

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1102

1102

Опис: Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв Товариства: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №485 вiд

17.11.2004р.Р iзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом ПрАТ

«Спецiалiзована пересувна механiзована колона №3» станом на 2018 рiк становить (-568) тис.грн.; рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним

капiталом становить (-568) тис.грн.

Висновок: Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України та виходячи з того, що вартiсть чистих активiв ПрАТ «Спецiалiзована пересувна механiзована колона №3» станом на 2018 рiк складає 534 тис.грн. та на 568 тис.грн. менше, нiж розмiр статутного капiталу Товариства (1102 тис.грн.), у зв'язку з наявнiстю непокритих збиткiв минулих рокiв, тому пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у

встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом Товариство пiдлягає лiквiдацiї.


 1. 3.Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов‘язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн)

Відсоток за користування коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

34

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

217

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

251

X

X

Опис: Усього зобов'язань ПрАТ «Спецiалiзована пересувна механiзована колона №3» станом на 31.12.2018 року становлять 251 тис. грн., в тому числi:Д овгостроковi зобов'язання: 0 тис. грн., в тому числi: Вiдстроченi податковi зобов'язання: 0 тис. грн.I ншi довгостроковi зобов'язання: 0 тис. грн.П оточнi зобов'язання: 0 тис. грн., в тому числi: Короткостроковi кредити банкiв: 0 тис. грн.П оточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями: 0 тис. грн.В екселi виданi: 0 тис. грн.К редиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 4 тис. грн.С клад поточних зобов'язань за розрахунками наступний: - з одержаних авансiв: 0 тис. грн. - з бюджетом: 34 тис. грн. - з позабюджетних платежiв: 0тис. грн. - зi страхування: 0 тис. грн.- з оплати працi: 8 тис. грн. - з учасниками : 0 тис. грн. - iз внутрiшнiх розрахункiв: 0 тис. грн.П оточнi забезпечення: 14 тис. грн.. Iншi поточнi зобов'язання: 191 тис. грн. Доходи майбутнiх перiодiв: 0 тис. грн.Ф ансової допомоги Товариство не отримувало.З обов'язань щодо

кредитiв банкiв, облiгацiї, iпотечних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН, векселiв, iнших цiнних паперiв (у тому числi

за похiдними цiнними паперами) i фiнансових iнвестицiї в корпоративнi права, Товариство немає.


 


 

Підприємство Територія

Організаційно- правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників                  4


Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019.01.01

05465413

322188000

230

42.11

 

за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

 

за КВЕД


Адреса, телефон


07350, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Гаврилiвка, вул. Молодiжна, буд. 3-А


Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

v

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

1801001

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)


на   31.12.2018   р.


Форма № 1      Код за ДКУД


 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

первісна вартість

1001

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

71

71

первісна вартість

1011

2164

2148

знос

1012

2093

2077

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

0

0

знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

0

0

накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

587

587

Відстрочені податкові активи

1045

0

#Помилка

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

658

658


1

2

3

4

II. Оборотні активи