spmk3.aspectgroup.com.ua

Річна інформація

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Донцов Василь Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 28.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Код за ЄДРПОУ 05465413 4. Місцезнаходження Київська, Вишгородський, 07350, с.Гаврилiвка, вул.Молодiжна,3А 5. Міжміський код, телефон та факс (04596) 3-91-13; 2-24-08 6. Електронна поштова адреса Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014 (дата) 2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень.Цiннi папери України" № 80 (3877) 30.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://spmk3.aspectgroup.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст 1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента: 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 12. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 27. Правила ФОН 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 29. Текст аудиторського висновку (звіту) 30. Річна фінансова звітність X 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 33. Примітки У звiтi використовуються скорочення:- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- Комiсiя). - ПрАТ "СПМК-3" (код за ЄДРПОУ: 05465413) - Рiчнi загальнi збори Товариства (далi - Збори). - "д/в"; н/д або "0" або 01.01.1901, якi означають, що данi вiдсутнi або яких немає. Iнформацiя по п.1, 10) змiсту вiдсутня - iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства, пiдстава: вимоги Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4. Iнформацiя по п.2 змiсту вiдсутня, про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.3 змiсту вiдсутня, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: товариство не створювало та не брало участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя по п.4 змiсту вiдсутня, щодо посади корпоративного секретаря - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: в товариствi посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя по п.5 змiсту про рейтенгове агенство вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: товариство не має державної частки у статутному фондi, не займає монопольного становища та не має стратегiчного значення для економiки та держави, тому обов'язкова рейтингова оцiнка емiтента у вiдповiдностi до ст.4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не проводиться. Iнформацiя по п.6 змiсту про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутнi будь-якi цiннi папери, ураховуючи акцiї Товариства по п.7 змiсту: iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, посадовим особам емiтента ПрАТ з приватним (закритим) розмiщенням цiнних паперiв не вказується. Iнформацiя по п.10 змiсту про дивiденди вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.11 змiсту про юридичних осiб , послугами яких користується емiтент вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.12 , 2) змiсту вiдсутня - товариство не випускало процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї. Iнформацiя по п.12, 3) змiсту вiдсутня - товариство iншi цiннi папери випуск яких пiдлягає реєстрацiї не випускало. Iнформацiя по п.12, 4) змiсту вiдсутня - товариство не випускало похiднi цiннi папери. Iнформацiя по п.12, 5) змiсту вiдсутня - товариство рiшення про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не приймало та викуп власних акцiй не здiйснювало. Iнформацiя по п.13 змiсту , опис бiзнесу, вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.14, 4-5) змiсту вiдсутня - товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя по п.15 змiсту про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). До вiдома: товариствоне не випускало боргових цiнних паперiв. Iнформацiя по п.16 змiсту вiдсутня - вiдомостi щодо особливої та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдповiдно до глав 1 та 2 роздiлу III Положення 2826 вiд 03.12.2013 р. НКЦПФР, протягом звiтного перiоду не виникала. Iнформацiя по п.17 змiсту. "Звiт про корпоративне управлiння" вiдсутнiй.- товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi АТ , тому цей звiт не складали та не заповнювали. Iнформацiя з п.18 по п.27 змiсту вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.28 змiсту. Данi , щодо свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, емiтент не заповнював бо таким не являється Iнформацiя з п.29 змiсту вiдсутня - ПрАТ з приватним розмiщенням цiнних паперiв дану iнформацiю не розкриває вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затверджене рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 року, роздiл III, глава 4, п.2). Iнформацiя по п.31 змiсту вiдсутня - товариство не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Iнформацiя по п.32 змiсту вiдсутня - товариство емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств не проводило та звiт про стан об'єкта нерухомостi не складає. Вiдсутнi значення в полях "дата" вважати нулями, та данi вiдсутнi ( далi д/в). III. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 335663 3. Дата проведення державної реєстрації 21.03.1998 4. Територія (область) Київська 5. Статутний капітал (грн) 1102010.00 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 0 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0 8. Середня кількість працівників (осіб) 10 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 42.11 Будiвництво дорiг i автострад 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 10. Органи управління підприємства 1.Загальнi збори акцiонерiв; 2.Правлiння - виконавчий орган; 3.Наглядова рада Товариства; 4.Ревiзiйна комiсiя. Управлiння на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України та Статуту акцiонерного товариства. Вищим органом управлiння є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї затверджується Загальними зборами. Керiвництво усiєю поточною дiяльнiстю пiдприємства здiйснює Правлiння Товариства. 11. Банки, що обслуговують емітента: 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ I ОБЛ. 2) МФО банку 322669 3) поточний рахунок 2600330193128 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті д/н 5) МФО банку д/н 6) поточний рахунок д/н 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5 Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури AД 040750 06.07.2012 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Київськiй областi 06.07.2017 Опис Товариство i надалi має намiри продовжувати цей вид дiяльностi. V. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 1) посада Голова Наглядової ради 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Машевський Олександр Йосипович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1961 5) освіта** Середня-технiчна 6) стаж керівної роботи (років)** 21 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 21 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Виконроб (Виконавець робiт); ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Член Наглядової ради 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Духота Алла Iванiвна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1966 5) освіта** Середнє-технiчне 6) стаж керівної роботи (років)** 9 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 9 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Член Наглядової ради 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шишко Михайло Iванович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1950 5) освіта** Середня-спецiальна 6) стаж керівної роботи (років)** 11 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 11 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Голова Правлiння 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Донцов Василь Миколайович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1954 5) освіта** Вища 6) стаж керівної роботи (років)** 39 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 39 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Член Правлiння - Головний бухгалтер 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Донцова Зоя Леонiдiвна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1961 5) освіта** Вища 6) стаж керівної роботи (років)** 31 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 31 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Член Правлiння 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шипiло Микола Романович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1954 5) освіта** Вища 6) стаж керівної роботи (років)** 31 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Головний механiк 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 31 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК-3", Головний механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Член Правлiння 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шитюк Вiталiй Миколайович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1955 5) освіта** Середнє-технiчне 6) стаж керівної роботи (років)** 3 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 3 р. Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Токар; ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Член Правлiння 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Закомiрна Любов Олексiївна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1960 5) освіта** Середнє-технiчне 6) стаж керівної роботи (років)** 3 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Комiрник 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 3 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Комiрник. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матяш Людмила Михайлiвна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1957 5) освіта** Середня-спецiальна 6) стаж керівної роботи (років)** 22 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 22 р. Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковган Микола Iванович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1959 5) освіта** Вища 6) стаж керівної роботи (років)** 1 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 1 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компаєв Сергiй Iванович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в д/в 01.01.1991 д/в 4) рік народження** 1956 5) освіта** Середня-спецiальна 6) стаж керівної роботи (років)** 1 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "СПМК-3", Механiк 8) дата обрання та термін, на який обрано 15.12.2010 5 рокiв 9) Опис Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 1 р. Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав. * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Голова Правлiння Донцов Василь Миколайович д/в д/в 01.01.1991 д/в 30.03.1999 1402 55.02354788069 1402 0 0 0 Усього 1402 55.02354788069 1402 0 0 0 * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника Фiзична особа д\в д\в 01.01.1991 д\в 30.03.1999 1402 55.02354788069 1402 0 0 0 Усього 1402 55.02354788069 1402 0 0 0 * Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. ** Не обов'язково для заповнення. VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 15.04.2013 Кворум зборів** 100.000000000000 Опис Рiшення про проведення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв(далi - Збори) ЗАТ "СПМК-3", код за ЄДРПОУ: 05465413, мiсцезнаходження: Україна, 07350, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Гаврилiвка, вул.Молодiжна,3А(далi - Товариство) прийняте Наглядовою радою 05.03.2013р.(Протокол №0503\13-НР вiд 05.03.2013р.). Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавалися членами Наглядової ради Товариства. Вiд акцiонерiв пропозицiй не надходило. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборiв. В результатi обговорення Вирiшили: 1.Затвердити Порядок денний Зборiв, в наступному порядку: 1.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборiв. 2.Про затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012р. 3.Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2012р. 4.Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012р. 5.Про затвердження Рiчного звiту та Балансу Товариства за 2012р. 6.Про затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови правлiння, звiту Ревiзора. за 2012р. 2.Надати кожному доповiдачу з питань порядку денного на виступ до 10 хвилин, для запитань до 3 хвилин. Збори провести без перерви. 3.Затвердити спосiб голосування на Зборах: Вiдкрите, шляхом пiдняття рук за принципом "одна Акцiя - один Голос" з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 2. Про затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 3. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2012р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 4. Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 5. Про затвердження Рiчного звiту та Балансу Товариства за 2012р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити Рiчнмй звiт та Баланс Товариства за 2012р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 6. Про затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012р. Збитки покрити за рахунок власних коштiв. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови правлiння, звiту Ревiзора. за 2012р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови правлiння, звiту Ревiзора. за 2012р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. X. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30.03.1999 249/10/1/99 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi UA400004202 Акція проста документарна іменна Не визначено 432.500 2548 1102010.000 100.000000000000 Опис Формування статутного капiталу. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Анульовано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались. 10.01.2011 21/10/1/11 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi UA4000042022 Акція проста бездокументарна іменна Документарні іменні 432.500 2548 1102010.000 100.000000000000 Опис Змiна свiдоцтва у зв'язку з переведенням акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Зареєстровано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались. XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 237 201 0 0 237 201 будівлі та споруди 1 1 0 0 1 1 машини та обладнання 18 16 0 0 18 16 транспортні засоби 55 33 0 0 55 33 інші 163 151 0 0 163 151 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 інші 0 0 0 0 0 0 Усього 237 201 0 0 237 201 Опис Термiни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановленi вiдповiдно до дiючих норм Податкового Кодексу. Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на кiнець 2013р. складає 2582 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 2381 тис.грн., ступiнь їх зносу складає 92,215%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу: - будiвлi та споруди: 3,444%, - машини та обладнання: 18,606%, - транспортнi засоби: 65,057%, - iншi: 12,893%, Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на кiнець 2012р. складає 2581 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 2344 тис.грн., ступiнь їх зносу становить 90,818 %, ступiнь їх використання становить 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу: - будiвлi та споруди: 3,498%, - машини та обладнання: 18,814%, - транспортнi засоби: 65,102%, - iншi: 12,586%, Орендованих основних засобiв у емiтента немає. Суттєвих обмежень у використаннi майна емiтента немає. 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 682 710 Статутний капітал (тис. грн.) 1102 1102 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1102 1102 Опис Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв Товариства: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №485 вiд 17.11.2004р. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом ПрАТ «Спецiалiзована пересувна механiзована колона №3» станом на 2013 рiк становить (- 420) тис.грн.; рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить (- 420) тис.грн. Висновок Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України та виходячи з того, що вартiсть чистих активiв ПрАТ «Спецiалiзована пересувна механiзована колона №3» станом на 2013 рiк складає 682 тис.грн. та на (- 420) тис.грн. менше, нiж розмiр статутного капiталу Товариства (1102 тис.грн.), у зв'язку з наявнiстю непокритих збиткiв минулих рокiв, тому пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом Товариство пiдлягає лiквiдацiї. 3. Інформація про зобов'язання емітента Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X у тому числі: Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X Податкові зобов'язання X 85 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов'язання X 364 X X Усього зобов'язань X 424 X X Опис: Усього зобов'язань ПрАТ «Спецiалiзована пересувна механiзована колона №3» станом на 31.12.2013 року становлять 424 тис. грн., в тому числi: Довгостроковi зобов'язання: 0 тис. грн., в тому числi: Вiдстроченi податковi зобов'язання: 0 тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання: 0 тис. грн. Поточнi зобов'язання: 0 тис. грн., в тому числi: Короткостроковi кредити банкiв: 0 тис. грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями: 0 тис. грн. Векселi виданi: 0 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 8 тис. грн. Склад поточних зобов'язань за розрахунками наступний: - з одержаних авансiв: 0 тис. грн. - з бюджетом: 85 тис. грн. - з позабюджетних платежiв: 0тис. грн. - зi страхування: 0 тис. грн. - з оплати працi: 19 тис. грн. - з учасниками : 0 тис. грн. - iз внутрiшнiх розрахункiв: 0 тис. грн. Поточнi забезпечення: 60 тис. грн.. Iншi поточнi зобов'язання: 252 тис. грн. Доходи майбутнiх перiодiв: 0 тис. грн. Фiнансової допомоги Товариство не отримувало. Зобов'язань щодо кредитiв банкiв, облiгацiї, iпотечних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН, векселiв, iнших цiнних паперiв (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i фiнансових iнвестицiї в корпоративнi права, Товариство немає. XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство “Аудиторська фiрма “Аудит-Оптiм” Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21613474 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Червонопрапорна,34, корп.4 Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0295 26.01.2001 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 67 П 000067 02.04.2013 04.11.2015 Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності рiк 2013 Думка аудитора*** умовно-позитивна Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2013 1 0 2 2012 1 0 3 2011 1 0 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X Акціонери X Депозитарна установа X Інше (запишіть): д/в Ні Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть): д/в Ні Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? Так Ні Реорганізація X Додатковий випуск акцій X Унесення змін до статуту X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X Інше (запишіть): Товариство, у звiтному перiодi, позачерговi збори не скликало Так Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради 3 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 Кількість представників держави 0 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інші (запишіть) В складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювалися Інші (запишіть) д/в Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) Винагорода не виплачується Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв X Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) д/в Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00 Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть): д/в Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Виконавчий орган X Інше (запишіть) д/в Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) Аудитора було змiнено тому, що вiд нього не надiйшли пропозицiї для участi у тендерi на проведення аудита Товариства Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія (ревізор) X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть) д/в З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X Інше (запишіть) д/в Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть): Iнших iнвестицiй протягом трьох наступних рокiв товариство не планує Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X Не визначились Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1991 ; яким органом управління прийнятий: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння Товариство не має Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" за ЄДРПОУ 05465413 Територія Вишгород р-н за КОАТУУ 3221882000 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 0 Вид економічної діяльності Будiвництво дорiг i автострад за КВЕД 42.11 Середня кількість працівників 12 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Адреса 07350, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Гаврилiвка, вул. Молодiжна, буд. 3-А Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р. Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності 1 2 3 4 5 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 первісна вартість 1001 0 0 0 накопичена амортизація 1002 0 0 0 Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 Основні засоби: 1010 237 201 0 первісна вартість 1011 2581 2582 0 знос 1012 2344 2381 0 Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 первісна вартість 1016 0 0 0 знос 1017 0 0 0 Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 первісна вартість 1021 0 0 0 накопичена амортизація 1022 0 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 693 693 0 Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 Гудвіл 1050 0 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 0 Усього за розділом I 1095 930 894 0 II. Оборотні активи Запаси 1100 0 0 0 Виробничі запаси 1101 125 128 0 Незавершене виробництво 1102 0 0 0 Готова продукція 1103 0 0 0 Товари 1104 0 0 0 Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 0 Векселі одержані 1120 0 0 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 63 75 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0 0 з бюджетом 1135 0 0 0 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0 Готівка 1166 0 0 0 Рахунки в банках 1167 40 9 0 Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 інших страхових резервах 1184 0 0 0 Інші оборотні активи 1190 0 0 0 Усього за розділом II 1195 228 212 0 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 Баланс 1300 1158 1106 0 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1102 1102 0 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 Додатковий капітал 1410 515 515 0 Емісійний дохід 1411 0 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 Резервний капітал 1415 118 118 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1025 -1053 0 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 0 Усього за розділом I 1495 710 682 0 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 Цільове фінансування 1525 0 0 0 Благодійна допомога 1526 0 0 0 Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 Призовий фонд 1540 0 0 0 Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 Усього за розділом II 1595 0 0 0 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 Векселі видані 1605 0 0 0 Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 за товари, роботи, послуги 1615 11 8 0 за розрахунками з бюджетом 1620 162 85 0 за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 за розрахунками з оплати праці 1630 14 19 0 за одержаними авансами 1635 0 0 0 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 Поточні забезпечення 1660 65 60 0 Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 Інші поточні зобов’язання 1690 196 252 0 Усього за розділом IІІ 1695 448 424 0 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0 V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 Баланс 1900 1158 1106 0 Примітки Баланс складено у вiдповiдностi до НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичних рекомендацiй по заповненню форм iнансової звiтностi», затверджених наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433.Облiк нематерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО8 «Нематерiальнi активи». Бухгалтерський облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО7 «Основнi засоби». Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом згiдно з обраною облiковою полiтикою та вимогами П(С)БО7 «Основнi засоби». Облiк запасiв ведеться Товариством згiдно П(С)БО9 "Запаси" та нормами передбаченими облiковою полiтикою. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi станом на дату балансу в основному вiдповiдає П(С)БО №10 «Дебiторська заборгованiсть». Визнання, облiк та оцiнка зобов`язань товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов`язання». Поточнi зобов’язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та зобов’язань за розрахунками з бюджетом, з оплати працi та iнших поточних зобов’язань. Заборгованiсть по заробiтнiй платi є поточною. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i по соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi i в термiни передбаченi чинним законодавством. Керівник Донцов Василь Миколайович Головний бухгалтер Донцова Зоя Леонiдiвна КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" за ЄДРПОУ 05465413 (найменування) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р. I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 383 ) ( 294 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) Валовий: прибуток 2090 0 0 збиток 2095 ( 2 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 0 0 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 27 ) ( 0 ) Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) Інші операційні витрати 2180 ( 2 ) ( 59 ) Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 20 збиток 2195 ( 28 ) ( 0 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 Інші доходи 2240 0 0 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 28 20 збиток 2295 ( 28 ) ( 0 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 20 збиток 2355 ( 28 ) ( 0 ) II. СУКУПНИЙ ДОХІД Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -28 20 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Матеріальні затрати 2500 81 90 Витрати на оплату праці 2505 209 150 Відрахування на соціальні заходи 2510 81 59 Амортизація 2515 37 47 Інші операційні витрати 2520 4 7 Разом 2550 412 353 ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Середньорічна кількість простих акцій 2600 2548 2548 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2548 2548 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 Примітки Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi доходи за 2013 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № «Дохiд». Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 «Витрати». За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк Товариством отримано збиток – 28 тис.грн. Керівник Донцов Василь Миколайович Головний бухгалтер Донцова Зоя Леонiдiвна КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" за ЄДРПОУ 05465413 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 384 373 Повернення податків і зборів 3005 0 0 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 Цільового фінансування 3010 0 0 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 Надходження від повернення авансів 3020 0 0 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 0 0 Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 0 0 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 128 ) ( 107 ) Праці 3105 ( 146 ) ( 108 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 86 ) ( 0 ) Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 50 ) ( 58 ) Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 5 ) ( 63 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -31 37 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 0 необоротних активів 3205 0 0 Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 0 дивідендів 3220 0 0 Надходження від деривативів 3225 0 0 Надходження від погашення позик 3230 0 0 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 Інші надходження 3250 0 0 Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 0 Отримання позик 3305 0 0 Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 Інші надходження 3340 0 0 Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) Погашення позик 3350 0 0 Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -31 37 Залишок коштів на початок року 3405 40 3 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 Залишок коштів на кінець року 3415 9 40 Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433. При заповненнi звiту Товариством обрано прямий метод. В звiтi наведенi данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної та фiнансової дiяльностi Товариства. До складу грошових коштiв на кiнець року (9 тис.грн) включено: - грошовi кошти на поточному рахунку – 9 тис.грн.; - грошовi кошти в касi – 0 тис.грн. Керівник Донцов Василь Миколайович Головний бухгалтер Донцова Зоя Леонiдiвна КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" за ЄДРПОУ 05465413 (найменування) Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2013 р. Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року надходження видаток надходження видаток 1 2 3 4 5 6 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0 Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0 Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X необоротних активів 3205 0 X 0 X Надходження від отриманих: відсотків 3215 0 X 0 X дивідендів 3220 0 X 0 X Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X Інші надходження 3250 0 X 0 X Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) необоротних активів 3260 X 0 X 0 Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0 Інші платежі 3290 X 0 X 0 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 0 X 0 X Отримання позик 3305 0 X 0 X Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X Інші надходження 3340 0 X 0 X Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 Погашення позик 3350 X 0 X 0 Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0 Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0 Інші платежі 3390 X 0 X 0 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0 Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 Примітки д/н Керівник д/н Головний бухгалтер д/н КОДИ Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" за ЄДРПОУ 05465413 (найменування) Звіт про власний капітал за 2013 р. Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 1102 0 515 118 -1025 0 0 710 Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 4095 1102 0 515 118 -1025 0 0 710 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -28 0 0 -28 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -28 0 0 -28 Залишок на кінець року 4300 1102 0 515 118 -1053 0 0 682 Примітки Звiт про власний капiтал складено у вiдповiдностi з НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та «Методичними рекомендацiями по заповненню форм фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнфiну України вiд 28 березня 2013 року №433. Станом на 31 грудня 2013 року до складу власного капiталу включено: Статутний капiтал в сумi 1102010 гривень. Статутний капiтал Товариства подiлений на 2548 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 432,5 грн. кожна. Форма iснування акцiй бездокументарна. Випуск акцiй здiйснено на всю суму статутного капiталу. Станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал сплачений повнiстю в попереднiх перiодах. Державної частки в Статутному капiталi Товариства немає. Резервний капiтал в сумi 118 тис.грн., який сформований за рахунок вiдрахувань частини нерозподiленого прибутку у вiдповiдностi з вимогами Статуту Товариства. Додатковий капiтал в сумi 515 тис. грн. Непокритий збиток в сумi 1053 тис.грн., який виник в результатi господарської дiяльностi Товариства. Керівник Донцов Василь Миколайович Головний бухгалтер Донцова Зоя Леонiдiвна