spmk3.aspectgroup.com.ua

Річна інформація

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Донцов Василь Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05465413
1.4. Місцезнаходження емітента
Київська, Вишгородський, 07350, с.Гаврилiвка, вул.Молодiжна,3А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(045)963 9113 962 2408
1.6. Електронна поштова адреса емітента
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень.Цiннi папери України" д/в  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://spmk3.aspectgroup.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки У звiтi використовуються скорочення:
- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi- Комiсiя).
- ПрАТ "СПМК-3" (код за ЄДРПОУ: 05465413) (далi- Товариство).
- Рiчнi загальнi збори Товариства (далi- Збори).
- "д/в" або "0", або "01.01.1991", якi означають, що данi вiдсутнi або яких немає.
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми та документи:
- "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
- "Iнформацiя про рейтингове агентство" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент не користується послугами рейтингова агенства.
- "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством.
- "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" - Осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента (Юридичнi особи) немає.
- "Iнформацiя про облiгацiї емiтента для кожного непогашеного випуску облiгацiй. Процентнi облiгацiї, Дисконтнi облiгацiї та Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї." - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.
- "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - форма не заповнювалась, оскiльки у керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiя.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "СПМК-3"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
07350
3.1.5. Область, район
Київська, Вишгородський
3.1.6. Населений пункт
с.Гаврилiвка
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Молодiжна,3А
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 335663
3.2.2. Дата державної реєстрації
10.03.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Вишгородська районна державна адмiнiстрацiя Київської обл.
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1102010.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1102010.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ФВИШГОРОДСЬКЕ ВIДДI ВАТОЩАД М.ВИШГОРОД
3.3.2. МФО банку
320155
3.3.3. Поточний рахунок
260003012265
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
3.3.5. МФО банку
д/в
3.3.6. Поточний рахунок
д/в
3.4. Основні види діяльності
42.11 Будiвництво дорiг i автострад
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури AД 040750 06.07.2017 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Київськiй областi Тривалiсть не обмежена
Опис Товариство i надалi має намiри продовжувати цей вид дiяльностi, так як термiн цiєї лiцензiї не обмежений.
 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Машевський Олександр Йосипович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Середнє-технiчне
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 20р.
Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Виконроб (Виконавець робiт); ЗАТ "СПМК-3", Головний iнженер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Духота Алла Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Середнє-технiчне
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 8р.
Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишко Михайло Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 10р.
Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Донцов Василь Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
38
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 38р.
Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Голова Правлiння. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння - Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Донцова Зоя Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 30р.
Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Головний бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шипiло Микола Романович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Головний механiк
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 30р.
Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Енергетик; ЗАТ "СПМК-3", Головний механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шитюк Вiталiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
Середнє-технiчне
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 2р.
Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Токар; ЗАТ "СПМК-3", Керiвник дiльницi. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Закомiрна Любов Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Середнє-технiчне
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Комiрник
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 2р.
Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Комiрник. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матяш Людмила Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 21р.
Перелiк попереднiх посад:ПрАТ "СПМК-3", Бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковган Микола Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 0р.
Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Машинiст автокрану. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компаєв Сергiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в 01.01.1991 д/в
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Середня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СПМК-3", Механiк
6.1.8. Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо конкретної особи, не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Стаж керiвної роботи 0р.
Перелiк попереднiх посад:ЗАТ "СПМК-3", Механiк. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
12345678910
Голова Правлiння Донцов Василь Миколайович д/в д/в 01.01.1991 д/в 30.03.1999 1402 55.02354788069 1402 0 0 0
Усього 1402 55.02354788069 1402 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Фiзична особа д\в д\в 01.01.1991 д\в 30.03.1999 1402 55.02354788069 1402 0 0 0
Усього 1402 55.02354788069 1402 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення 17.04.2012
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Рiшення про проведення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв(далi - Збори) ЗАТ "СПМК-3", код за ЄДРПОУ: 05465413, мiсцезнаходження: Україна, 07350, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Гаврилiвка, вул.Молодiжна,3А(далi - Товариство) прийняте Наглядовою радою 05.03.2012р.(Протокол №0503\12-НР вiд 05.03.2012р.). Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавалися членами Наглядової ради Товариства. Вiд акцiонерiв пропозицiй не надходило. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборiв. В результатi обговорення Вирiшили: 1.Затвердити Порядок денний Зборiв, в наступному порядку: 1.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборiв. 2.Про затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011р. 3.Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2011р. 4.Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011р. 5.Про затвердження Рiчного звiту та Балансу Товариства за 2011р. 6.Про затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови правлiння, звiту Ревiзора. за 2011р. 2.Надати кожному доповiдачу з питань порядку денного на виступ до 10 хвилин, для запитань до 3 хвилин. Збори провести без перерви. 3.Затвердити спосiб голосування на Зборах: Вiдкрите, шляхом пiдняття рук за принципом "одна Акцiя - один Голос" з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 2. Про затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 3. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2011р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 4. Про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 5. Про затвердження Рiчного звiту та Балансу Товариства за 2011р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити Рiчнмй звiт та Баланс Товариства за 2011р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 6. Про затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011р. Збитки покрити за рахунок власних коштiв. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови правлiння, звiту Ревiзора. за 2011р. В результатi обговорення Вирiшили: Затвердити рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови правлiння, звiту Ревiзора. за 2011р. Пiдсумки Голосування: Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
30.03.1999 249/10/1/99 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi UA400004202 Акція проста документарна іменна Не визначено 432.500 2548 1102010.000 100.000000000000
Опис Формування статутного капiталу. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Анульовано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались.
 
10.01.2011 21/10/1/11 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi UA4000042022 Акція проста бездокументарна іменна Документарні іменні 432.500 2548 1102010.000 100.000000000000
Опис Змiна свiдоцтва у зв'язку з переведенням акцiй iз документарної форми iснування в бездокументарну. Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Зареєстровано. Мета використання коштiв, залучених вiд випуску: придбання основних засобiв та розвиток виробництва. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не обертаються. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому неорганiзованому ринку України. Торгiвля цiнних паперiв на фондовiй бiржi не здiйснюється. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались.
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 284.000 237.000 0.000 0.000 284.000 237.000
будівлі та споруди 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000
машини та обладнання 20.000 18.000 0.000 0.000 20.000 18.000
транспортні засоби 93.000 55.000 0.000 0.000 93.000 55.000
інші 170.000 163.000 0.000 0.000 170.000 163.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 284.000 237.000 0.000 0.000 284.000 237.000
Опис Термiни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановленi вiдповiдно до дiючих норм Податкового Кодексу. Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на початок 2012р. складає 2 581,000тис.грн., сума нарахованого зносу складає 2 297,000тис.грн., ступiнь їх зносу складає 88,997%, ступiнь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу: - будiвлi та споруди: 0,352%, - машини та обладнання: 7,042%, - транспортнi засоби: 32,746%, - iншi: 59,859%, Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на кiнець 2012р. складає 2 581,000тис.грн., сума нарахованого зносу складає 2 344,000тис.грн., ступiнь їх зносу становить 90,818%, ступiнь їх використання становить 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу: - будiвлi та споруди: 0,422%, - машини та обладнання: 7,595%, - транспортнi засоби: 23,207%, - iншi: 68,776%, Орендованих основних засобiв у емiтента немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв або обмежень у використаннi майна емiтента немає.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 710.000 690.000
Статутний капітал (тис. грн.) 1102.000 1102.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1102.000 1102.000
Опис Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв Товариства: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартiстю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №485 вiд 17.11.2004р. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом ПрАТ "СПМК-3", станом на 31.12.2012 року, становить (-392,000) тис.грн.; рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить (-392,000) тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом ПрАТ "СПМК-3", станом на 31.12.2011 року, становить (-412,000) тис.грн.; рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить (-412,000) тис.грн.
Висновок Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України та виходячи з того, що вартiсть чистих активiв ПрАТ "СПМК-3", станом на 31.12.2012 року, складає 710,000 тис.грн. та на 392,000 менше, нiж розмiр статутного капiталу Товариства (1 102,000 тис.грн.), у зв'язку з наявнiстю непокритих збиткiв минулих рокiв, тому пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає лiквiдацiї.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 162.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 286.000 X X
Усього зобов'язань X 448.000 X X
Опис: Усього зобов'язань ЗАТ "СПМК-3" станом на 31.12.2012 року становлять 448тис. грн., в тому числi: Забезпечення таких витрат i платежiв: 0тис. грн. Довгостроковi зобов'язання: 0тис. грн., в тому числi: Довгостроковi кредити банкiв: 0тис. грн. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання: 0тис. грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання: 0тис. грн. Iншi довгостроковi зобов'язання: 0тис. грн. Поточнi зобов'язання: 448тис. грн., в тому числi: Короткостроковi кредити банкiв: 0тис. грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями: 0тис. грн. Векселi виданi: 0тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 11тис. грн. Склад поточних зобов'язань за розрахунками наступний: - з одержаних авансiв: 0тис. грн. - з бюджетом: 162тис. грн. - з позабюджетних платежiв: 0тис. грн. - зi страхування: 0тис. грн. - з оплати працi: 14тис. грн. - з учасниками : 0тис. грн. - iз внутрiшнiх розрахункiв: 65тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання: 196тис. грн. Доходи майбутнiх перiодiв: 0тис. грн. Фiнансової допомоги Товариство не отримувало. Зобов'язань щодо кредитiв банкiв, облiгацiї, iпотечних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН, векселiв, iнших цiнних паперiв (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i фiнансових iнвестицiї в корпоративнi права, Товариство немає.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/пОсновний вид продукціїОбсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1 Будiвництво дорiг i автострад км. 120.00 100.00 км. 120.00 100.00
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1 Сировина i матерiали 80.00
2 Iншi витрати 20.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 1 0
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

ТакНі
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

ТакНі
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

ТакНі
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

ТакНі
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Товариство, у звiтному перiодi, позачерговi збори не скликало Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
ТакНі
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювалися
Інші (запишіть) д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Винагорода не виплачується

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерівЗасідання наглядової радиЗасідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/в Ні Ні Ні
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
ТакНі
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНі
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора було змiнено тому, що вiд нього не надiйшли пропозицiї для участi у тендерi на проведення аудита Товариства

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
ТакНі
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
ТакНі
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
ТакНі
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнших iнвестицiй протягом трьох наступних рокiв товариство не планує X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Особа, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України не змiнювалася

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1991 ; яким органом управління прийнятий: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння Товариство не має
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Товариство не є фiнансовою установою, яке утворене у формi акцiонерного товариства
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/в
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/в
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/в
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/в
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/в
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/в
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/в
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/в
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/в
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/в
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/в
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/в
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" за ЄДРПОУ 05465413
Територія за КОАТУУ 3221882001
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.11
Середня кількість працівників 10
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Україна, 07350, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Гаврилiвка, вул.Молодiжна,3А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 284 237
- первісна вартість 031 2581 2581
- знос 032 ( 2297 ) ( 2344 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 693 693
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I080 977 930
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 129 125
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 17 63
- первісна вартість 161 17 63
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 3 40
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 2 0
Усього за розділом II260 151 228
III. Витрати майбутніх періодів270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття275 0 0
Баланс280 1128 1158
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1102 1102
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 515 515
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 118 118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1045 -1025
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I380 690 710
Частка меншості385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 7 11
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 160 162
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 59 14
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 64 65
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 148 196
Усього за розділом IV620 438 448
V. Доходи майбутніх періодів630 0 0
Баланс640 1128 1158
Примітки Iнформацiя, яка наведена у Звiтi, вiдображає фiнансовий стан ПрАТ "СПМК-3" за станом на 31.12.2012р. та сформована згiдно з вимогами П(С)БО 2 "Баланс".
У статтi "Основнi засоби" наводяться окремо первiсна (переоцiнена) вартiсть, сума зносу основних засобiв та їх залишкова вартiсть. До пiдсумку балансу включається залишкова вартiсть, яка визначається як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю основних засобiв i сумою їх зносу на дату балансу у сумi 237 тис.грн.
У статтi "Довгострокова дебiторська заборгованiсть" показується заборгованiсть фiзичних та юридичних осiб, яка не виникає в ходi нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу у сумi 693 тис.грн.
У статтi "Виробничi запаси" показується вартiсть запасiв малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, сировини, основних i допомiжних матерiалiв, палива, покупних напiвфабрикатiв i комплектуючих виробiв, запасних частин, тари, будiвельних матерiалiв та iнших матерiалiв, призначених для споживання в ходi нормального операцiйного циклу у сумi 125 тис.грн.
У статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображається заборгованiсть покупцiв або замовникiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи або послуги (крiм заборгованостi, яка забезпечена векселем). У пiдсумок балансу включається чиста реалiзацiйна вартiсть, яка визначається шляхом вирахування з дебiторської заборгованостi резерву сумнiвних боргiв у сумi 63 тис.грн.
У статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" вiдображаються кошти на поточних та iнших рахунках у банках, якi можуть бути використанi для поточних операцiй, а також еквiваленти грошових коштiв у сумi 40 тис.грн.
У статтi "Статутний капiтал" наводиться зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства. Пiдприємства, для яких не передбачена фiксована сума статутного капiталу, вiдображають у цiй статтi суму фактичного внеску власникiв до статутного капiталу пiдприємства у сумi 1 102 тис.грн.
У статтi "Додатковий вкладений капiтал" акцiонернi товариства показують суму, на яку вартiсть реалiзацiї випущених акцiй перевищує їхню номiнальну вартiсть. Iншi пiдприємства вiдображають у цiй статтi суму капiталу, який вкладено засновниками понад статутний капiтал у сумi 515 тис.грн.
У статтi "Резервний капiтал" наводиться сума резервiв, створених, вiдповiдно до чинного законодавства або установчих документiв, за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства у сумi 118 тис.грн.
У статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" вiдображається або сума нерозподiленого прибутку, або сума непокритого збитку у сумi -1 025 тис.грн.
У статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" показується сума заборгованостi постачальникам i пiдрядчикам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги (крiм заборгованостi, забезпеченої векселями) у сумi 11 тис.грн.
У статтi "Поточнi зобов'язання iз розрахункiв з бюджетом" показується заборгованiсть пiдприємства за усiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства у сумi 162 тис.грн.
У статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" вiдображається заборгованiсть пiдприємства з оплати працi, включаючи депоновану заробiтну плату у сумi 14 тис.грн.
У статтi "Поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв" вiдображається заборгованiсть пiдприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованiсть з внутрiшньовiдомчих розрахункiв у сумi 65 тис.грн.
У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображаються суми зобов'язань, якi не можуть бути включеними до iнших статей, наведених у роздiлi "Поточнi зобов'язання". У цiй статтi наводиться, зокрема, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" i сума валової заборгованостi замовникам за будiвельними контрактами у сумi 196 тис.грн.
Керівник Донцов Василь Миколайович
Головний бухгалтер Донцова Зоя Леонiдiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" за ЄДРПОУ 05465413
Територія за КОАТУУ 3221882001
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 420 228
Податок на додану вартість 015 70 38
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 350 190
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 294 ) ( 234 )
Валовий:
- прибуток 050 56 0
- збиток 055 ( 0 ) ( 44 )
Інші операційні доходи 060 23 41
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 0 ) ( 248 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 59 ) ( 11 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 20 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 262 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 20 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 262 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 20 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 262 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток220 20 0
- збиток225 ( 0 ) ( 262 )
Забезпечення матеріального заохочення226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати 230 90 170
Витрати на оплату праці 240 150 195
Відрахування на соціальні заходи 250 59 84
Амортизація 260 47 35
Інші операційни витрати 270 7 9
Разом 280 353 493
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Iнформацiя, яка наведена у Звiтi, вiдображає доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi ПрАТ "СПМК-3" за 2012р. та сформована згiдно з вимогами П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати".
У статтi "Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" вiдображається загальний доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарiв та податкiв з продажу (податку на додану вартiсть, акцизного збору тощо) у сумi 420 тис.грн.
У статтi "Податок на додану вартiсть" вiдображається сума податку на додану вартiсть, яка включена до складу доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 70 тис.грн.
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдповiдних податкiв, зборiв, знижок тощо у сумi 350 тис.грн.
У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" визначається згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", 16 "Витрати", 30 "Бiологiчнi активи" у сумi 294 тис.грн.
Валовий прибуток (збиток) розраховується як рiзниця мiж чистим доходом вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) i собiвартiстю реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 56 тис.грн.
У статтi "Iншi операцiйнi доходи" вiдображаються суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi пiдприємства, крiм доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 23 тис.грн.
У статтi "Iншi операцiйнi витрати" вiдображаються собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, необоротних активiв, утримуваних для продажу, та групи вибуття у сумi 59 тис.грн.
Прибуток (збиток) вiд операцiйної дiяльностi визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), iншого операцiйного доходу, адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших операцiйних витрат у сумi 20 тис.грн.
Прибуток (збиток) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) вiд основної дiяльностi, фiнансових та iнших доходiв (прибуткiв), фiнансових та iнших витрат (збиткiв) у сумi 20 тис.грн.
Прибуток вiд звичайної дiяльностi визначається як рiзниця мiж прибутком вiд звичайної дiяльностi до оподаткування та сумою податкiв з прибутку. Збиток вiд звичайної дiяльностi дорiвнює збитку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування та сумi податкiв на прибуток у сумi 20 тис.грн.
Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) вiд звичайної дiяльностi та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податкiв з надзвичайного прибутку у сумi 20 тис.грн.
У роздiлi II Звiту про фiнансовi результати наводяться вiдповiднi елементи операцiйних витрат (на виробництво i збут, управлiння та iншi операцiйнi витрати), яких зазнало пiдприємство в процесi своєї дiяльностi протягом звiтного перiоду у сумi 353 тис.грн.
Керівник Донцов Василь Миколайович
Головний бухгалтер Донцова Зоя Леонiдiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" за ЄДРПОУ 05465413
Територія за КОАТУУ 3221882001
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 373 277
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 8
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 24
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 107 ) ( 143 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 108 ) ( 110 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 58 ) ( 46 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 63 ) ( 93 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 0 ) ( 6 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 37 -89
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 37 -89
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 37 -89
Залишок коштів на початок року 410 3 92
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 40 3
Примітки Iнформацiя, яка наведена у Звiтi, вiдображає надходження i видаток грошових коштiв у результатi дiяльностi ПрАТ "СПМК-3" за 2012р. та сформована згiдно з вимогами П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiвi".
Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначається за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку.
У статтi "Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" вiдображаються грошовi надходження вiд основної дiяльностi, тобто вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) з урахуванням непрямих податкiв (податку на додану вартiсть, акцизного збору тощо) у розмiрi 373 тис.грн.
У статтi "Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)" вiдображаються грошовi кошти, сплаченi постачальникам i пiдрядникам за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi роботи i наданi послуги у розмiрi 107 тис.грн.
У статтi "Витрачання на оплату працiвникам" вiдображаються витраченi грошовi кошти на виплати працiвникам заробiтної плати, допомоги, винагород у розмiрi 108 тис.грн.
У статтi "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть" вiдображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартiсть у розмiрi 58 тис.грн.
У статтi "Витрачання на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи" вiдображається сума сплачених внескiв iз загальнообов'язкового державного пенсiйного i соцiального страхування у розмiрi 63 тис.грн.
У статтi "Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй" вiдображається рiзниця мiж сумами грошових надходжень та грошових видаткiв у розмiрi 37 тис.грн.
У статтi "Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi" вiдображається результат руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi з урахуванням руху коштiв вiд надзвичайних подiй у розмiрi 37 тис.грн.
Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi визначається на основi аналiзу змiн у статтях роздiлу балансу "Необоротнi активи" та статтi "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" i в роздiлi "IV.Необоротнi активи та групи вибуття".
Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi визначається на основi змiн у статтях балансу за роздiлом "Власний капiтал" та статтях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю, у роздiлах балансу: "Забезпечення наступних витрат i платежiв", "Довгостроковi зобов'язання" i "Поточнi зобов'язання" ("Короткостроковi кредити банкiв" i "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо).
У статтi "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" показується рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях: "Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi", "Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi" та "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi" у розмiрi 37 тис.грн.
У статтi "Залишок коштiв на початок року" показується залишок грошових коштiв на початок року, наведений у балансi у розмiрi 3 тис.грн.
У статтi "Залишок коштiв на кiнець року" наводиться рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях "Залишок коштiв на початок року", "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" та "Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв" у розмiрi 40 тис.грн.
Керівник Донцов Василь Миколайович
Головний бухгалтер Донцова Зоя Леонiдiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №3" за ЄДРПОУ 05465413
Територія за КОАТУУ 3221882001
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Звіт про власний капітал
за 2012 рік

 

СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року 010 1102 0 515 0 118 -1045 0 0 690
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 1102 0 515 0 118 -1045 0 0 690
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 20 0 0 20
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі290 0 0 0 0 0 20 0 0 20
Залишок на кінець року 300 1102 0 515 0 118 -1025 0 0 710
Примітки Iнформацiя, яка наведена у Звiтi, вiдображає суми власного капiталу ПрАТ "СПМК-3" на початок (нескоригований залишок) i кiнець 2012р. та сформована згiдно з вимогами П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал".
Розмiр заявленого статутного капiталу станом на 31.12.2012р. становить 1 102 010,00 грн., якiй подiлено на 2 548 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 432,50 грн. кожна.
Залишок власного капiталу на початок звiтного перiоду складає 690 тис.грн., у т.ч.:
Статутний капiтал складає 1 102 тис.грн.
Додатковий вкладений капiтал складає 515 тис.грн.
Резервний капiтал складає 118 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) складає -1 045 тис.грн.
Залишок власного капiталу на кiнець звiтного перiоду складає 710 тис.грн., у т.ч.:
Статутний капiтал складає 1 102 тис.грн.
Додатковий вкладений капiтал складає 515 тис.грн.
Резервний капiтал складає 118 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) складає -1 025 тис.грн.
Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17.11.2004р. №485. Розрахункова вартiсть чистих активiв (710 тис.грн.) менше скоригованого статутного капiталу (1 102 тис.грн.). Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.
Керівник Донцов Василь Миколайович
Головний бухгалтер Донцова Зоя Леонiдiвна
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої вартості)накопиченої амортизаціїпервісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої вартості)накопиченої амортизаціїпервісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
одержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої вартості)зносупервісна (пероцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої вартості)зносупервісна (пероцінена) вартістьзноспервісна (пероцінена) вартістьзноспервісна (пероцінена) вартістьзнос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 82 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 459 439 0 0 0 0 0 2 0 0 0 459 441 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 1581 1488 0 0 0 0 0 38 0 0 0 1581 1526 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 458 288 0 0 0 0 0 7 0 0 0 458 295 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 2581 2297 0 0 0 0 0 47 0 0 0 2581 2344 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 23 59
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 40
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 40
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервівКод рядкаЗалишок на початок рокуЗбільшення за звітний рікВикористано у звітному роціСторновано використану суму у звітному роціСума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпеченняЗалишок на кінець року
нараховано (створено)додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізаціїуцінка
12345
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 61 0 0
Запасні частини 850 63 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 125 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокуу т.ч. за строками не погашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 63 63 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 350
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 63
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 63
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік 1300 47
Використано за рік - усього 1310 47
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 47
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активівКод рядкаОбліковуються за первісною вартістюОбліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок рокуНадійшло за рікВибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисностіВигоди від відновлення корисностіЗалишок на кінець рокуЗалишок на початок рокуНадійшло за рікЗміни вартості за рікВибуло за рікЗалишок на кінець року
первісна вартістьнакопичена амортизаціяпервісна вартістьнакопичена амортизаціяпервісна вартістьнакопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0